25.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 93

Променени актове

 • Закон за обществените поръчки 
 • Закон за общинския дълг Наказателно-процесуален кодекс 
 • Закон за съдебната власт Указ № 904 от 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство 
 • Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (загл. изм. - дв, бр. 93 от 2011 г.) 
 • Наредба № 18 от 20 октомври 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение 
 • Постановление № 322 от 19 декември 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз в република бълг... 
 • Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството... 
 • Закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт (дв, бр. 64 от 2007 г.) 
 • Постановление № 334 от 29 декември 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2011 г. 
 • Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси 
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

Нови актове

 • Постановление № 306 от 17 ноември 2011 г. за допълнение на постановление № 66 на министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (дв, бр. 29 от 1996 г.) 
 • Постановление № 307 от 17 ноември 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресу... 
 • Постановление № 309 от 17 ноември 2011 г. за изменение на постановление № 322 на министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от структур... 
 • Постановление № 310 от 18 ноември 2011 г. за изменение на постановление № 334 на министерския съвет от 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2011 г. (дв, бр. 2 от 2011 г.) 
 • Постановление № 311 от 18 ноември 2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2011 г. 
 • Постановление № 312 от 18 ноември 2011 г. за компенсирани промени между елементите на кредитите по бюджета на министерството на отбраната за 2011 г. 
 • Решение № 834 от 17 ноември 2011 г. за разместване на почивни дни през 2012 г. 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата (дв, бр. 90 от 2003 г.) 
 • Постановление № 308 от 17 ноември 2011 г. за преобразуване на техническия колеж - ямбол, в структурата на тракийския университет - стара загора, във факултет "техника и технологии" 
 • Решение за приемане на годишен доклад на държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в република България за 2010 г. 
 • Решение № 10 от 15 ноември 2011 г. по конституционно дело № 6 от 2011 г. 
 • Указ № 226 от 17.11.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки 
 • Указ № 227 от 17.11.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство 
 • Указ № 230 от 23.11.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс 
 • Закон за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс (дв, бр. 86 от 2005 г.) 
 • Закон за изменение и допълнение на указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство (дв, бр. 102 от 1963 г.) 
 • Закон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки (дв, бр. 28 от 2004 г.)