8.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 88

Променени актове

 • Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане 
 • Устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика 
 • Устройствен правилник на агенция "митници" 
 • Постановление № 325 от 7 декември 2004 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират от агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обс... 
 • Тарифа за таксите, които се събират от агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност (загл. изм. - дв, бр. 88... 
 • Постановление № 180 от 1 август 2005 г. за създаване на съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки 
 • Постановление № 79 от 1 април 2009 г. за приемане на наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енер... 
 • Тарифа за таксите, които се събират от агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от закона за енергийната ефективност (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) 
 • Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна е... 
 • Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика 
 • Постановление № 268 от 12 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 
 • Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

Нови актове

 • Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към агенцията за приватизация и следприватизационен контрол 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 41 от 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура (дв, бр. 64 от 2001 г.) 
 • Постановление № 294 от 27 октомври 2011 г. за изменение на устройствения правилник на агенция "митници", приет с постановление № 302 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 100 от 2009 г.) 
 • Постановление № 295 от 27 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет 
 • Постановление № 296 от 31 октомври 2011 г. за приемане на устройствен правилник на агенцията за устойчиво енергийно развитие 
 • Постановление № 297 от 31 октомври 2011 г. за приемане на наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към агенцията за приватизация и следприват... 
 • Правилник за организация на дейността на висшия съдебен съвет и неговата администрация 
 • Устройствен правилник на агенцията за устойчиво енергийно развитие 
 • Постановление № 298 от 1 ноември 2011 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на република турция за нуждите на пострадалото от земетресението население 
 • 7 Решения за прекратяване пълномощията на народен представител 
 • Решение № 789 от 31 октомври 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "памуклука", разположено в землището на с. сулица, об... 
 • Решение № 790 от 31 октомври 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - оловно-цинкови руди - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от закона за подземните богатства, от находище "печинско", разположено в землищата н... 
 • Решение № 791 от 31 октомври 2011 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площта "блок 1-21 хан аспарух", ра... 
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител 
 • Указ № 220 от 28.10.2011 г. за награждаване на проф. петър луканов вълчев с орден "стара планина" втора степен