29.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 94

Променени актове

  • Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби 
  • Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 
  • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти 
  • Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

Нови актове

  • Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария 
  • Наредба за изменение на наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (дв, бр. 15 от 2011 г.) 
  • Наредба за изменение на наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (дв, бр. 95 от 2005 г.) 
  • Указ № 228 от 17.11.2011 г. за освобождаване на вицеадмирал минко славов кавалджиев от длъжността "заместник-началник на отбраната" и от военна служба 
  • Постановление № 313 от 22 ноември 2011 г. за приемане на наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария 
  • Наредба за изменение на наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (дв, бр. 76 от 2004 г.)