22.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 92

Променени актове

 • Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.) 
 • Закон за държавния печат и националното знаме на република България 
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност 
 • Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция 
 • Правилник за прилагане на закона за държавната финансова инспекция 
 • Закон за почвите 
 • Закон за защита на животните 
 • Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 
 • Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари 
 • Постановление № 258 от 24 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "транспорт", съфинансирана от кохезионния фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. 
 • Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите 
 • Постановление № 36 от 14 февруари 2001 г. за изграждане на комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война (кас) (загл. изм. - дв, бр. 103 от 2008 г., в сила от 02.12.2008 г., изм. - дв,...

Нови актове

 • Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри 
 • Постановление № 303 от 11 ноември 2011 г. за допълнение на постановление № 258 на министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "транспорт", съфинансирана от кохезионния фонд и европейс... 
 • Постановление № 304 от 11 ноември 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет 
 • Постановление № 305 от 11 ноември 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 36 на министерския съвет от 2001 г. за изграждане на комплексна автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война (кас) ... 
 • Решение № 818 от 11 ноември 2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "реконструкция и електрификация на жп линията пловдив - свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", фаза ... 
 • Решение № 823 от 14 ноември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, от находище "севлиево", гр. севлиево, община севлиево, област габро... 
 • Споразумение в областта на здравеопазването между правителството на република България и правителството на френската република (утвърдено с решение № 661 от 1 септември 2011 г. на министерския съвет. в сила от 1 ноември 2011 г.) 
 • Указ № 223 от 17.11.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса на търговското корабоплаване Указ № 224 от 17.11.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за защита на животните 
 • Указ № 225 от 17.11.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на международната конвенция от найроби за изваждане на потънало имущество, 2007 Закон за изменение и допълнение на кодекса на търговското корабоплаване (дв, бр. 55 и 56 от 1970 г.) 
 • Закон за изменение и допълнение на закона за защита на животните (дв, бр. 13 от 2008 г.) 
 • Закон за ратифициране на международната конвенция от найроби за изваждане на потънало имущество, 2007 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (дв, бр. 108 от 2002 г.)