18.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 91

Променени актове

 • Наредба № 29 от 12 юли 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от кодекса за социално осигуряване 
 • Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на регламент (ео) № 343/2003 на съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за р... 
 • Постановление № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони за периода 20... 
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

Нови актове

 • Инструкция № Iз-2813 от 4 ноември 2011 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в министерството на вътрешните работи 
 • Наредба № 2 от 26 октомври 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения 
 • Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от кодекса за... 
 • Постановление № 299 от 10 ноември 2011 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2012 г. 
 • Постановление № 300 от 10 ноември 2011 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната 
 • Постановление № 301 от 10 ноември 2011 г. за изменение на наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на регламент (ео) № 343/2003 на съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и... 
 • Постановление № 302 от 11 ноември 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 59 на министерския съвет от 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни пл... 
 • Решение за избиране на член на комисията за защита на конкуренцията Решение за промени в състава на комисията по здравеопазването 
 • Решение за промени в състава на комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм 
 • Решение за промени в състава на комисията по бюджет и финанси 
 • Решение за промени в ръководството и състава на комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове 
 • Решение за избиране на член на комисията за защита на конкуренцията 
 • Решение за промени в състава на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения 
 • Решение за промени в състава на комисията по външна политика и отбрана 
 • ешение за промени в състава на комисията по труда и социалната политика 
 • Решение за промени в състава на комисията по земеделието и горите 
 • Решение за промени в ръководството и състава на комисията по околната среда и водите 
 • Решение за промени в състава на комисията по регионална политика и местно самоуправление 
 • Решение за промени в състава на комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта 
 • Споразумение между министерството на отбраната на република България и министерството на отбраната на черна гора относно безвъзмездно предоставяне на право на ползване на софтуерен продукт "национален кодификационен инструмент "булкод" (одоб...