11.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 89

Променени актове

 • Наредба № 38 от 25 юли 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) 
 • Наредба № 21 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на българския риболов... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от програмата за развитие на селските райони за периода 20... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за пе... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 200... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (д... 
 • Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

Нови актове

 • Инструкция за отменяне на инструкция № Iз-1721 от 2007 г. за дейността на структурните звена на националната служба "пожарна безопасност и защита на населението" при регистриране на възникналите пожари, аварии, бедствия и катастрофи (дв, бр. 37 от 2008... 
 • Наредба № 11 от 31 октомври 2011 г. за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163 от закона за горите и в техните териториални поделения 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на селските ра... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособява... 
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (дв, бр. 67 от 2007 г.) 
 • Решение № 1468-нс от 7 ноември 2011 г. Решение № 1469-нс от 7 ноември 2011 г. 
 • Решение № 1470-нс от 7 ноември 2011 г. Решение № 1471-нс от 7 ноември 2011 г. 
 • Решение № 1472-нс от 7 ноември 2011 г. Решение № 1473-нс от 7 ноември 2011 г. 
 • Решение № 1474-нс от 7 ноември 2011 г. Решение № 1483-нс от 8 ноември 2011 г. 
 • Решение № 804 от 4 ноември 2011 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площ "блок 1-19 свети атанас", разпо... 
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република казахстан за взаимна защита на класифицираната информация (утвърдено с решение № 690 от 15 септември 2011 г. на министерския съвет. в сила от 11 октомври 2...