31.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 107

Променени актове

 • Правилник за дейността на съвета по националния радиочестотен спектър
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
 • Устройствен правилник на държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (загл. доп. - дв, бр. 49 от 2005 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България

Нови актове

 • Постановление № 368 от 29 декември 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с постановление № 298 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 111 от 2003 г.)
 • Постановление № 369 от 29 декември 2011 г. за изменение и допълнение на наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България, приета с постановление № 280 на министерския съвет от 1...
 • Постановление № 370 от 29 декември 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за дейността на съвета по националния радиочестотен спектър, приет с постановление № 288 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 109 от 2003 г.)
 • Постановление № 371 от 29 декември 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с постановление № 268 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 93 от 2009 г.)
 • Постановление № 372 от 29 декември 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, приет с постановление № 122 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 52 о...
 • Постановление № 373 от 29 декември 2011 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването на република България към шенгенското пространство
 • Постановление № 374 от 29 декември 2011 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират от комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по закона за електронните съобщения
 • Споразумение между министерството на финансите и министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на република България, от една страна, и европейската организация за безопасност на въздухоплаването (евроконтрол), от друга страна,...
 • Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на ""Държавен вестник"" през 2011 г.
 • Справочник на нормативните актове, обнародвани в ""Държавен вестник"" през 2011 г.
 • Тарифа за таксите, които се събират от комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по закона за електронните съобщения