5.06.2012 г.

Брой 42

Променени актове

 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за гражданската регистрация
 • Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
 • Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
 • Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството

Нови актове

 • Декларация относно неотложни ремонтни действия по републиканската пътна мрежа
 • Закон за изменение и допълнение на закона за гражданската регистрация (дв, бр. 67 от 1999 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (дв, бр. 44 от 2009 г.)
 • Закон за ратифициране изменението на меморандума за разбирателство относно бъдещето на здравната мрежа на страните от югоизточна европа в рамките на процеса за сътрудничество в югоизточна европа
 • Закон за ратифициране изменението на споразумението между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ
 • Закон за ратифициране на споразумението за подкрепа на проекта между република България и "набуко газ пайплайн интернешънъл" гмбх и "набуко газ пайплайн България" - еоод, във връзка с тръбопроводната система набуко
 • Постановление № 100 от 29 май 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута
 • Постановление № 101 от 29 май 2012 г. за изменение на постановление № 67 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (дв, бр. 32 от 2010 г.)
 • Постановление № 102 от 29 май 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с постановление № 136 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 62 от 2000 г.)
 • Постановление № 103 от 29 май 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, приета с постановление № 35 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 17 от 2004 г.)
 • Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на република България и правителството на арабска република египет за периода 2012 - 2014 г.
 • Решение № 421 от 29 май 2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "въздушна линия (вл) 110 KV тец "бобов дол" - подстанция "самоков", подобект "вл 110 KV подстанция "марек" ...
 • Решение № 422 от 29 май 2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "реконструкция и електрификация на жп линията пловдив - свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ...
 • Решение № 427 от 29 май 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "марица" от км 5+000 до км 71+011.31 - изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански пътища,...
 • Решение за възлагане на сметната палата да извърши одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствени продукти, включени в позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства
  Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Указ № 197 от 29.05.2012 г. за обнародване на законA за изменение и допълнение на закона за гражданската регистрация
 • Указ № 198 от 29.05.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
 • Указ № 199 от 22.05.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за подкрепа на проекта между република България и "набуко газ пайплайн интернешънъл" гмбх и "набуко газ пайплайн България" - еоод, във връзка с ...
 • Указ № 200 от 29.05.2012 г. обнародване на закона за ратифициране изменението на меморандума за разбирателство относно бъдещето на здравната мрежа на страните от югоизточна европа в рамките на процеса за сътрудничество в югоизточна европа
 • Указ № 201 от 29.05.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране изменението на споразумението между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ
 • Указ № 202 от 30.05.2012 г. за награждаване на проф. д-р елка георгиева константинова с орден "св. св. кирил и методий" огърлие
 • Указ № 203 от 30.05.2012 г. за награждаване на янка анастасова василева-рупкина с орден "св. св. кирил и методий" огърлие
 • Указ № 204 от 30.05.2012 г. за награждаване на адела тодорова пеева с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 205 от 30.05.2012 г. за награждаване на проф. венец василев димитров с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 206 от 30.05.2012 г. за награждаване на александър цветанов дяков с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 207 от 30.05.2012 г. за награждаване на иван костадинов варимезов с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 208 от 30.05.2012 г. за награждаване на проф. д-р илия любенов попилиев с медал "за заслуга"
 • Указ № 209 от 01.06.2012 г. за назначаване на мария илиева стоянова за член на съвета за електронни медии
 • Устройствен правилник на горска семеконтролна станция гр. пловдив
 • Устройствен правилник на горска семеконтролна станция гр. софия