29.06.2012 г.

Брой 49

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Граждански процесуален кодекс
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)
 • Закон за частните съдебни изпълнители
 • Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели ...
 • Наредба № 24 от 7 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "психиатрия"
 • Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
 • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
 • Наредба за документите за заемане на държавна служба
 • Наредба за отсрочване от повикване във въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника
 • Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Наредба за служебното положение на държавните служители
 • Наредба за структурата и организацията на работната заплата
 • Наредба за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство
 • Постановление № 214 от 27 август 2009 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните технически секретариати и в информационните звена по програмите за трансгранично сътрудничество ...
 • Постановление № 230 от 25 септември 2009 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. със средства от техническата помощ на програмата
 • Постановление № 258 от 2 декември 2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2011 г.)
 • Постановление № 293 от 1 декември 2008 г. за утвърждаване на военновременни задачи на юридически лица за производство на основна военна и гражданска продукция и услуги
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Постановление № 83 от 13 април 2007 г. за изпълнение на резолюция 1737 на съвета за сигурност на оон от 23 декември 2006 г. и на обща позиция 140 на съвета на ес от 27 февруари 2007 г. за налагане на санкции на ислямска република иран
 • Постановление № 9 от 19 януари 2007 г. за създаване на съвет за държавните резерви и военновременните запаси към междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (загл. изм. - дв, бр. 49 от 2012 г., в сила от 30.06.2012 г.)
 • Постановление № 91 от 9 април 2001 г. за утвърждаване на списък на държавите и организациите, спрямо които република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване ...
 • Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция
 • Устройствен правилник на агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
 • Устройствен правилник на държавна агенция "държавен резерв и военновременни запаси"
 • Устройствен правилник на държавната агенция за закрила на детето
 • Устройствен правилник на министерството на външните работи
 • Устройствен правилник на министерството на околната среда и водите
 • Устройствен правилник на министерството на отбраната

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на гражданския процесуален кодекс (дв, бр. 59 от 2007 г.)
 • Класификатор на длъжностите в администрацията
 • Наредба № 2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
 • Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за ...
 • Наредба за изменение на наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "психиатрия" (дв, бр. 78 от 2004 г.)
 • Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Постановление № 120 от 25 юни 2012 г. за създаване на междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет
 • Постановление № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на класификатор на длъжностите в администрацията, на наредба за прилагането на класификатора на длъжностите в администрацията, на наредба за заплатите на служителите в държавната администрация ...
 • Постановление № 131 от 27 юни 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на вътрешните работи
 • Решение № 7 от 19 юни 2012 г. по конституционно дело № 2 от 2012 г.
 • Указ № 240 от 26.06.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на гражданския процесуален кодекс