14.06.2012 г.

Брой 44

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Закон за пътищата
 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Закон за управление на отпадъците
 • Закон за частната охранителна дейност
 • Закон за чужденците в република България
 • Наредба № 5 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. "инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на българския риболовен флот" ...
 • Наредба № 6 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "производствени инвестиции в аквакултурата" по приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на ...
 • Наредба № 7 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, ...
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в интерпарламентарния съюз

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за министерството на вътрешните работи (дв, бр. 17 от 2006 г.)
 • Наредба № 9 от 5 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "акваекологични мерки" на приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и ...
 • Постановление № 107 от 1 юни 2012 г. за изменение на постановление № 86 на министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. ...
 • Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT) (одобрено с решение № 352 от 4 май 2012 г. на министерския съвет. в сила за република България от датата на подписването му - 18 април 2012 г.)
 • Решение № 440 от 1 юни 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "реконструкция и електрификация на жп линията пловдив - свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето ...
 • Решение за изменение и допълнение на решение на народното събрание за избиране на постоянна делегация на народното събрание в интерпарламентарния съюз
 • Решение за попълване състава на комисията по външна политика и отбрана
 • Решение за приемане на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на република България през 2011 г.
 • Указ № 215 от 30.05.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за министерството на вътрешните работи