15.06.2012 г.

Брой 45

Променени актове

 • Граждански процесуален кодекс
 • Закон за водите
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за концесиите
 • Закон за културното наследство
 • Закон за насърчаване на инвестициите (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)
 • Закон за общинската собственост
 • Закон за общинския дълг
 • Закон за подземните богатства
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 • Закон за физическото възпитание и спорта
 • Инструкция № и-1 от 14 юни 2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на република България
 • Наредба № 21 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на ...
 • Наредба № н-9 от 18 март 2011 г. за военно-почивното дело
 • Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.

Нови актове

 • Закон за виното и спиртните напитки
 • Закон за публично-частното партньорство
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № и-1 от 2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на република ...
 • Наредба за допълнение на наредба № н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело (дв, бр. 29 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (дв, бр. 49 от 2008 г.)
 • Постановление № 108 от 7 юни 2012 г. за изменение на постановление № 367 на министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г. (дв, бр. 106 от 2011 г.)
 • Постановление № 109 от 7 юни 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на външните работи за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на пламен петков, починал при спасяване от удавяне ...
 • Решение № 455 от 7 юни 2012 г. за признаване на сдружение "асоциация национален съюз на кооперациите на инвалидите, национална федерация на работодателите на инвалиди и съюз на военноинвалидните кооперации в България" за представителна организация ...
 • Решение № 456 от 7 юни 2012 г. за признаване на кооперативен съюз "национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 457 от 7 юни 2012 г. за признаване на сдружение "българска асоциация диабет" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 458 от 7 юни 2012 г. за признаване на сдружение "съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Указ № 210 от 01.06.2012 г. за освобождаване на бригаден генерал стоян петров томчев от длъжността заместник-началник на националната служба за охрана и от военна служба
 • Указ № 216 от 07.06.2012 г. за обнародване на закона за виното и спиртните напитки
 • Указ № 230 от 12.06.2012 г. за обнародване на закона за публично-частното партньорство