22.06.2012 г.

Брой 47

Променени актове

 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за пътищата
 • Закон за устройство на територията
 • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
 • Наредба за представителите по индустриална собственост
 • Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени...
 • Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения"
 • Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "радиоактивни отпадъци"
 • Постановление № 140 на министерския съвет от 23 юли 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности
 • Постановление № 195 от 26 септември 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива
 • Постановление № 25 от 9 февруари 2009 г. за създаване на център "фонд за асистирана репродукция"
 • Постановление № 74 от 27 март 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина
 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие
 • Правилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия
 • Правилник за условията и реда за работа на комисията по прозрачност по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Правилник за условията и реда за работа на централната комисия по етика към министерския съвет по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Правилник за устройството и дейността на държавната комисия по породи животни
  Решение за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на република България
 • Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства
 • Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за пътищата (дв, бр. 26 от 2000 г.)
 • Постановление № 112 от 14 юни 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за защита от домашно насилие, приет с постановление № 113 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 45 от 2010 г.)
 • Постановление № 113 от 15 юни 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 114 от 15 юни 2012 г. за изменение на наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с постановление № 137 на министерския съвет от 1993 г. (дв, бр. 65 от 1993 г.)
 • Постановление № 115 от 15 юни 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с постановление № 12...
 • Постановление № 116 от 15 юни 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от държавен фонд "земеделие" по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2012 г.
 • Постановление № 117 от 15 юни 2012 г. за приемане на правилник за организацията на дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от закона за администрацията
 • Правилник за организацията и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от закона за администрацията
 • Решение № 1375 от 31 май 2012 г. за изменение и допълнение на списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства (дв, бр. 8 от 2008 г.)
 • Решение № 488 от 15 юни 2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "въздушна линия (вл) 110 KV вец "девин" - вец "цанков камък", подобект "вл 20 KV "лясково - михалково" на територията на ...
 • Решение № 498 от 15 юни 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясък, от находище "лисия", разположено в землището на с. богьовци, община кости...
 • Решение № 499 от 15 юни 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "врачански варовик", участъци "централен", "запад" и "изток", община роман, област враца, на "садас" - оод, софияна основание чл. 54, ал. 5 и 6 във...
 • Решение за изменение на решение на народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на република България (дв, бр. 7 от 2012 г.)
 • Решение за удължаване срока на действие на временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на черна гора за научно-техническо сътрудничество (утвърдено с решение № 363 от 10 май 2012 г. на министерския съвет. в сила от 17 май 2012 г.)
 • Указ № 233 от 15.06.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за пътищата
 • Указ № 234 от 16.06.2012 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за горите