26.06.2012 г.

Брой 48

Променени актове

 • Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
 • Наредба № н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на европейския съюз ...
 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Правилник за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия и на нейната администрация
 • Решение № 329 от 25 април 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "струма" лот 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията сандански - кулата и реконструкция на ...


 • Устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лозата и виното
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
 • Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните

Нови актове

 • Договор за правна помощ по наказателни дела между република България и република индия (ратифициран със закон, приет от 40-ото народно събрание на 21 март 2008 г. - дв, бр. 36 от 2008 г. в сила от 9 октомври 2008 г.)
 • Договор за трансфер на осъдени лица между република България и република индия (ратифициран със закон, приет от 40-ото народно събрание на 21 март 2008 г. - дв, бр. 36 от 2008 г. в сила от 9 октомври 2008 г.)
 • Закон за ратифициране изменението на заемното споразумение (втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между република България и международната банка за възстановяване и развитие
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра (дв, бр. 74 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № н-9 от 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на общността ...
 • Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
 • Постановление № 118 от 15 юни 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 119 от 19 юни 2012 г. за приемане на наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия и нейната ...
 • Решение № 501 от 19 юни 2012 г. за изменение на решение № 329 на министерския съвет от 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "струма" лот 4 от км 423+800 до км 438+500 ...
 • Указ № 235 от 18.06.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране изменението на заемното споразумение (втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между република България и международната банка за възстановяване и развитие