6.07.2012 г.

ДВ, брой 51

Променени актове

 • Наредба № 18 от 22 октомври 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (загл. изм. - дв, бр. 57 от 2011 г.)
 • Наредба за реда за достъп до националната визова информационна система на република България и до визовата информационна система на европейския съюз
 • Постановление № 190 от 4 юли 2011 г. за временно прекратяване дейността на задгранични представителства на република България
 • Постановление № 272 от 19 ноември 2010 г. за закриване на задгранични представителства на република България
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ
 • Учредителен договор на международната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.)

Нови актове

 • Изменение на споразумението между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма на 30 ноември 2011 г. и на 16 март 2012 г. ...
 • Изменение на учредителния договор на международната банка за възстановяване и развитие, прието с решение № 596, част A на управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г. (ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на ...
 • Изменения на споразумението между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ, сключени чрез размяна на писма на 31 юли 2006 г., 15 ноември 2006 г. и 5 декември 2006 г. ...
 • Наредба № 11 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "колективни дейности" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" 2007 - 2013 г. ...
 • Наредба № 12 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. "риболов във вътрешни водоеми" по приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми ...
 • Наредба № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 "развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор...
 • Наредба за допълнение на наредба № 18 от 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (дв, бр. 87 от 2007 г.)
 • Постановление № 132 от 28 юни 2012 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 133 от 28 юни 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда за достъп до националната визова информационна система на република България и до визовата информационна система на европейския съюз ...
 • Решение № 533 от 28 юни 2012 г. за признаване на сдружение "българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Указ № 244 от 26.06.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство ивайло, община пазарджик, област пазарджик
 • Указ № 247 от 26.06.2012 г. за награждаване на г-н димитър михайлов атанасов - член на управителния съвет на фондацията на "православната църква на българската екзархия", с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 248 от 26.06.2012 г. за награждаване на г-н васил лязе - председател на управителния съвет на фондацията на "православната църква на българската екзархия", с орден "св. св. кирил и методий" първа степен