10.07.2012 г.

ДВ, брой 52

Променени актове

 • Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България
 • Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки (загл. изм. - дв, бр. 52 от 2012 г., в сила от 10.07.2012 г.)
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.

Нови актове

 • Закон за ратифициране изменението на споразумението за сътрудничество между правителството на република България и европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT)
 • Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство между правителството на република България и световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на структурните инструменти на европейския съюз ...
 • Наредба № н-2 от 2 юли 2012 г. за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България (дв, бр. 101 от 1999 г.)
 • Постановление № 134 от 29 юни 2012 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от фонда за органите на местното самоуправление в България "флаг" - еад
 • Постановление № 135 от 29 юни 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране дейността на национална компания "стратегически инфраструктурни проекти"
 • Постановление № 136 от 29 юни 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 367 на министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г. (дв, бр. 106 от 2011 г.)
 • Постановление № 137 от 29 юни 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. на фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
 • Постановление № 138 от 2 юли 2012 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират по закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Постановление № 139 от 2 юли 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители ...
 • Постановление № 140 от 3 юли 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства за честването на 100 години от балканските войни (1912 - 1913 г.) през 2012 г.
 • Правилник за устройството, дейността, организацията на работа, числеността на комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация
 • Решение № 538 от 29 юни 2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавнA нуждA за изграждане на обект "път I-5 (E 85), участък "кърджали - маказа" от км 343+200 до км 367+427 ...
 • Решение № 545 от 29 юни 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали ...
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Указ № 245 от 26.06.2012 г. за награждаване на сийка тодорова барбулова с орден "стара планина" първа степен за изключително големите й заслуги към република България в областта на физическото възпитание и спорта
 • Указ № 246 от 26.07.2012 г. за награждаване на стоянка ненкова груйчева с орден "стара планина" първа степен за изключително големите й заслуги към република България в областта на физическото възпитание и спорта
 • Указ № 251 от 29.06.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на изменението на споразумението за сътрудничество между правителството на република България и европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT)
 • Указ № 256 от 09.07.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на меморандума за разбирателство между правителството на република България и световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа ...