20.07.2012 г.

ДВ, брой 55

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието
 • Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
 • Правилник за устройството и дейността на националния център за информация и документация
 • Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
 • Наредба № 14 от 2 август 2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, предлагане на пазара и участие в състезания на регистрирани еднокопитни животни ...
 • Устройствен правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет
 • Наредба № 21 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата стойност на горите" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ео) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове
 • Тарифа за таксите, които събират музеите, националният институт за недвижимо културно наследство и националната библиотека "св. св. кирил и методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати
 • Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии

Нови актове

 • Наредба № н-5 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на република България при употреба на алкохол и злоупотреба ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, търговия и участие в конно-спортни състезания на регистрирани еднокопитни животни (дв, бр. 66 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата стойност на горите" от програмата за развитие на селските райони ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията" от програмата за развитие на селските райони ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони ...
 • Наредба № н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по схемата на общността за управление по околна среда и одит (EMAS)
 • Наредба за отменяне на наредба № 3 от 2003 г. за националната схема за екомаркировка (дв, бр. 49 от 2003 г.)
 • Постановление № 146 от 13 юли 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с постановление № 7 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 13 от 2000 г.)
 • Постановление № 147 от 13 юли 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет, приет с постановление № 59 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 34 от 2008 г.)
 • Постановление № 148 от 13 юли 2012 г. за изменение на устройствения правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация, приет с постановление № 50 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 22 от 2003 г.)
 • Постановление № 149 от 13 юли 2012 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които събират музеите, националният институт за недвижимо културно наследство и националната библиотека "св. св. кирил и методий" за ...
 • Постановление № 150 от 13 юли 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 151 от 16 юли 2012 г. за приемане на устройствен правилник на държавен фонд "земеделие"
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националния център за информация и документация (дв, бр. 25 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение на правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието (дв, бр. 61 от 2003 г.)
 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Решение за избиране на членове на комисията за защита от дискриминация, както и за председател и заместник-председател
 • Решение № 591 от 12 юли 2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "въздушна линия (вл) 110 KV подстанция "добрич" - подстанция "каварна 2" (маяк)" на територията на област добрич
 • Указ № 272 от 13.07.2012 г. за назначаване на ивайло стефанов савов за член на комисията за защита от дискриминация
 • Указ № 273 от 13.07.2012 г. за назначаване на златина манолова касърова-дукова за член на комисията за защита от дискриминация
 • Указ № 274 от 13.07.2012 г. за назначаване на софия кирилова йовчева за член на комисията за защита от дискриминация
 • Указ № 275 от 13.07.2012 г. за назначаване на лало пацев каменов за член на комисията за защита от дискриминация
 • Устройствен правилник на държавен фонд "земеделие"