3.07.2012 г.

ДВ, брой 50

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за вътрешния одит в публичния сектор
 • Закон за конституционен съд
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за тютюна и тютюневите изделия
 • Меморандум за разбирателство относно бъдещето на здравната мрежа на държавите - членки на здравната мрежа на югоизточна европа в рамките на процеса за сътрудничество в югоизточна европа ...
 • Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
 • Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
 • Наредба за административното обслужване (загл. изм. - дв, бр. 47 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.)
 • Постановление № 195 от 6 август 2009 г. за закриване на държавната агенция за младежта и спорта и за приемане на устройствен правилник на министерството на физическото възпитание и спорта
 • Постановление № 333 от 29 декември 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на република България
 • Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
 • Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт (дв, бр. 64 от 2007 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за тютюна и тютюневите изделия (дв, бр. 101 от 1993 г.)
 • Закон за изменение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)
 • Закон за ратифициране изменението на споразумението за учредяване на черноморска банка за търговия и развитие, прието с решение № 131 на съвета на управителите на банката от 19 юни 2011 г.
 • Закон за ратифициране на споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "превенция и контрол на хив/спин в България" между глобалния фонд за борба срещу спин ...
 • Изменение на меморандума за разбирателство относно бъдещето на здравната мрежа на страните от югоизточна европа в рамките на процеса за сътрудничество в югоизточна европа (ратифицирано със закон ...
 • Наредба № 10 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (дв, бр. 7 от 2007 г.)
 • Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
 • Нормативи за определяне гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите
 • Постановление № 121 от 25 юни 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
 • Постановление № 122 от 25 юни 2012 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансово осигуряване на програмата за национална туристическа реклама и ...
 • Постановление № 123 от 25 юни 2012 г. за приемане на наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
 • Постановление № 124 от 25 юни 2012 г. за изменение на наредбата за административното обслужване, приета с постановление № 246 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.)
 • Постановление № 125 от 25 юни 2012 г. за изменение на постановление № 195 на министерския съвет от 2009 г. за закриване на държавната агенция за младежта и спорта и за приемане на устройствен правилник на министерството на физическото възпитание ...
 • Постановление № 126 от 25 юни 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 333 на министерския съвет от 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на република България (дв, бр. 2 от 2011 г.)
 • Постановление № 127 от 25 юни 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с постановление № 74 на министерския съвет от 1991 г. (дв, бр. 34 от 1991 г.)
 • Постановление № 128 от 25 юни 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерския съвет и на неговата администрация, приет с постановление № 229 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Постановление № 130 от 26 юни 2012 г. за приемане на нормативи за определяне гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой ...
 • Решение № 526 от 26 юни 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "краварника", община угърчин, област ловеч, на "техсел" - оод, софия
 • Решение за увеличаване и попълване състава на комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
 • Указ № 236 от 18.06.2012 г. за назначаване на катя илиева делева за извънреден и пълномощен посланик на република България в република южна африка
 • Указ № 238 от 18.06.2012 г. за награждаване на г-н чан ван тхин - извънреден и пълномощен посланик на социалистическа република виетнам в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 239 от 18.06.2012 г. за награждаване на г-жа даниела баришич - извънреден и пълномощен посланик на република хърватия в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 241 от 26.06.2012 г. за обнародване на закона за изменение на закона за автомобилните превози
 • Указ № 242 от 26.06.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "превенция и контрол на хив/спин ...
 • Указ № 243 от 26.06.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране изменението на споразумението за учредяване на черноморска банка за търговия и развитие
 • Указ № 249 от 28.06.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за тютюна и тютюневите изделия
 • Указ № 250 от 28.06.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за съдебната власт