24.07.2012 г.

ДВ, брой 56

Променени актове

 • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Закон за защита на потребителите
 • Наредба № 10 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 88 от 11 май 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието
 • Правилник за организацията и дейността на висшия медицински съвет
 • Правилник за организацията и дейността на експертния съвет по биоциди
 • Правилник за организацията на работа и дейността на център "фонд за асистирана репродукция"
 • Правилник за устройството и дейността на националното бюро за правна помощ
 • Устройствен правилник на главна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация" (загл. изм. - дв, бр. 29 от 2000 г.)
 • Учредителен договор на международната финансова корпорация

Нови актове

 • Декларация на народното събрание на република България по повод на терористичния акт на летище бургас на 18 юли 2012 г.
 • Закон за допълнение на закона за защита на потребителите (дв, бр. 99 от 2005 г.)
  Закон за изменение и допълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (дв, бр. 26 от 2011 г.)
 • Закон за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от европейската харта за местно самоуправление
 • Закон за ратифициране на протокола относно привилегиите и имунитетите на центъра за правоприлагане в югоизточна Европа
 • Закон за ратифициране на споразумението за икономическо партньорство между държавите от карифорум, от една страна, и европейската общност и нейните държави членки, от друга страна
 • Изменение на учредителния договор на международната финансова корпорация (ратифициран със закон, приет от 36-о народно събрание - дв, бр. 53 от 30 юни 1992 г. учредителният договор е обнародван в дв, бр. 1 от 1999 г. ...
 • Наредба № рд-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по програмата за развитие ...
 • Постановление № 152 от 17 юли 2012 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на правосъдието
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията на работа и дейността на център "фонд за асистирана репродукция" (дв, бр. 21 от 2009 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на главна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация" (дв, бр 37 от 1999 г.)
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на държавата израел за сътрудничество в борбата срещу незаконния трафик и злоупотребата с упойващи и психотропни вещества и други тежки престъпления ...
 • Указ № 263 от 09.07.2012 г. за назначаване на боряна иванова симеонова за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство мароко
 • Указ № 265 от 09.07.2012 г. награждаване на проф. иван христов лалов с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 266 от 09.07.2012 г. за награждаване на димитър георгиев коруджиев с орден "св. св. кирил и методий" огърлие
 • Указ № 268 от 09.07.2012 г. за награждаване на г-жа тове скарстейн - извънреден и пълномощен посланик на кралство норвегия в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 276 от 16.07.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство байково, община хитрино, област шумен
 • Указ № 277 от 17.07.2012 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за защита на потребителите
 • Указ № 278 от 17.07.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Указ № 279 от 17.07.2012 г. за обнародване на закона за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от европейската харта за местно самоуправление
 • Указ № 280 от 17.07.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на протокола относно привилегиите и имунитетите на центъра за правоприлагане в югоизточна европа
 • Указ № 281 от 17.07.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за икономическо партньорство между държавите от карифорум, от една страна, и европейската общност и нейните държави членки, от друга страна
 • Устройствен правилник на министерството на правосъдието