27.07.2012 г.

ДВ, брой 57

Променени актове

 • Задължителни правила за морските пристанища на република България
  Наредба № 12 от 22 декември 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от закона за здравето
 • Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
 • Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
 • Наредба № 33 от 19 септември 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Наредба № 48 от 9 септември 2010 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации
 • Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения (загл. изм. - дв, бр. 15 от 2001 г.)
 • Наредба № Із-1201 от 1 юни 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци
 • Постановление № 96 от 17 май 2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012 - 2013 г.
 • Устройствен правилник на министерството на културата

Нови актове

 • Задължителни правила за изменение и допълнение на задължителните правила за морските пристанища на република България (дв, бр. 50 от 2009 г.)
  Закон за ратифициране на решение на европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от договора за функционирането на европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото
 • Наредба № 47 от 11 юли 2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (дв, бр. 54 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (дв, бр. 62 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Із-1201 от 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци (дв, бр. 45 от 2010 г.)
 • План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в република България
 • Постановление № 153 от 20 юли 2012 г. за изменение на постановление № 96 на министерския съвет от 2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012 - 2013 г. (дв, бр. 40 от 2012 г.)
 • Постановление № 154 от 20 юли 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по разработване на информационен сайт от ...
 • Постановление № 155 от 20 юли 2012 г. за изменение на устройствения правилник на министерството на културата, приет с постановление № 239 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 80 от 2009 г.)
 • Решение № 604 от 13 юли 2012 г. за приемане на план за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в република България
 • Решение № 616 от 18 юли 2012 г. за признаване на сдружение "национална асоциация на сляпо-глухите в България" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 619 от 19 юли 2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "път ІІ - софийски околовръстен път - южна дъга", участък "симеоновско шосе" ...
 • Решение № 629 от 20 юли 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, гнайсошисти и амфиболити, от находище "ерковище" ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на азербайджанската република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация ...
 • Указ № 269 от 09.07.2012 г. за награждаване посмъртно с орден "за храброст" първа степен димитър иванов ламбов за проявените храброст, героизъм и саможертва при спасяването на човешки живот
 • Указ № 270 от 09.07.2012 г. за награждаване посмъртно с орден "за храброст" първа степен иван димитров божанов за проявените храброст, героизъм и саможертва при спасяването на човешки живот
 • Указ № 283 от 23.07.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на решение на европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от договора за функционирането на европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите ...