17.07.2012 г.

ДВ, брой 54

Променени актове

 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за акцизите и данъчните складове
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за енергетиката
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Закон за здравето
 • Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката (дв, бр. 107 от 2003 г.)
 • Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
 • Закон за лечебните заведения
 • Закон за медицинските изделия
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за митниците
 • Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 • Закон за семейни помощи за деца
 • Закон за хазарта
 • Закон за храните
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба № н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст ...
 • Наредба № рд-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
 • Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита
 • Правилник за прилагане на закона за военноинвалидите и военнопострадалите
 • Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката (дв, бр. 107 от 2003 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения (дв, бр. 62 от 1999 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за медицинските изделия (дв, бр. 46 от 2007 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за семейни помощи за деца (дв, бр. 32 от 2002 г.)
 • Закон за ратифициране на спогодбата между република България и република сърбия за социална сигурност
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-16-1117 от 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници (дв, бр. 84 от 2011 г.)
 • Постановление № 144 от 6 юли 2012 г. за назначаване на персонал за нуждите на европейските училища
 • Постановление № 145 от 6 юли 2012 г. за приемане на правилник за прилагане на закона за резерва на въоръжените сили на република България
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита (дв, бр. 62 от 2008 г.)
 • Правилник за прилагане на закона за резерва на въоръжените сили на република България
 • Решение № 584 от 9 юли 2012 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена на "екоседиментс" - еоод, софия, концесия за добив на подземни богатства от находище "богданово-запад", община средец, област бургас
 • Решение № 585 от 9 юли 2012 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчни материали - варовици - подземни богатства ...
 • Решение за попълване състава на комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
 • Решение за приемане на процедурни правила за избор на членове на висшия съдебен съвет през 2012 г. от квотата на народното събрание
 • Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати за членове на висшия съдебен съвет и подготовка за избор на членове на висшия съдебен съвет от квотата на народното събрание
 • Решение за промени в комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
 • Решение по годишния доклад за дейността на българската академия на науките за 2011 г.
 • Решение по отчета за дейността на съвета за електронни медии за периода 1 юли 2011 г. - 31 декември 2011 г.
 • Указ № 258 от 09.07.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за семейни помощи за деца
 • Указ № 259 от 09.07.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения
 • Указ № 260 от 09.07.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за медицинските изделия
 • Указ № 261 от 09.07.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на спогодбата между република България и република сърбия за социална сигурност
 • Указ № 262 от 09.07.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове
 • Указ № 271 от 10.07.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката