31.07.2012 г.

ДВ, брой 58

Променени актове

 • Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2006 г.)
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Наредба № н-10 от 31 март 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Постановление № 104 от 30 май 2012 г. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от земетресението на 22 май 2012 г. ...
 • Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 • Постановление № 283 от 27 декември 2000 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират по закона за лова и опазване на дивеча, и на наредба за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча
 • Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
 • Правилник за устройството и дейността на комендантство ...
 • Правилник за устройството и дейността на националната служба за охрана при президента на република България
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за лова и опазване на дивеча
 • Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция
 • Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане
 • Устройствен правилник на агенцията за хората с увреждания
 • Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър (загл. изм. - дв, бр. 77 от 2007 г.)
 • Устройствен правилник на агенцията по заетостта
 • Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол
 • Устройствен правилник на държавната агенция за закрила на детето
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "главна инспекция по труда"
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "одит на средствата от европейския съюз" към министъра на финансите
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 • Устройствен правилник на министерството на физическото възпитание и спорта
 • Устройствен правилник на министерството на финансите

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за защита от дискриминация (дв, бр. 86 от 2003 г.)
 • Инструкция № Із-1107 от 1 юни 2012 г. за условията и реда за съхранението и унищожаването на преписките по прилагане на принудителни административни мерки по закона за българските лични документи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в министерството на отбраната ...
 • Постановление № 156 от 20 юли 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на ...
 • Постановление № 157 от 23 юли 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на петър христов тодоров и ...
 • Постановление № 159 от 26 юли 2012 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 160 от 26 юли 2012 г. за допълнение на тарифата за таксите, които се събират по закона за лова и опазване на дивеча, приета с постановление № 283 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 2 от 2001 г.)
 • Постановление № 161 от 26 юли 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на физическото възпитание и спорта, приет с постановление № 195 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 64 от 2009 г.)
 • Постановление № 162 от 26 юли 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 163 от 26 юли 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 104 на министерския съвет от 2012 г. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за подпомагане на ...
 • Постановление № 164 от 26 юли 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на администрацията на президента за 2012 г.
 • Постановление № 165 от 26 юли 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции (дв, бр. 7 от 2011 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на комендантство - мо (дв, бр. 47 от 2011 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (дв, бр. 103 от 2011 г.)
 • Решение № 631 от 24 юли 2012 г. за издаване на разрешение за проучване на минни отпадъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от закона за подземните богатства, в площ "бухтата", разположена в българския черноморски шелф, залива вромос
 • Решение № 635 от 26 юли 2012 г. за признаване на конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
 • Решение № 636 от 26 юли 2012 г. за признаване на конфедерацията на труда "подкрепа" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
 • Решение № 637 от 26 юли 2012 г. за признаване на конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
 • Решение № 638 от 26 юли 2012 г. за признаване на българската търговско-промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
 • Решение № 639 от 26 юли 2012 г. за признаване на българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
 • Решение № 640 от 26 юли 2012 г. за признаване на асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
 • Решение № 641 от 26 юли 2012 г. за непризнаване на съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
 • Решение № 649 от 26 юли 2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площ "блок 1-21 хан аспарух" ...
 • Указ № 282 от 17.07.2012 г. за награждаване на петър петров с орден "за храброст" първа степен за проявените от него храброст и героизъм при спасяването на бедстващите пътници от кораба "коста конкордия"
 • Указ № 284 от 23.07.2012 г. за награждаване на г-жа таря лайтиайнен - извънреден и пълномощен посланик на република финландия в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 293 от 30.07.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за защита от дискриминация