13.07.2012 г.

ДВ, брой 53

Променени актове

 • Търговски закон
 • Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
 • Закон за пътищата
 • Закон за техническите изисквания към продуктите
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Наредба № 1 от 22 май 2006 г. за реда за водене и поддържане на регистрите по закона за меценатството
 • Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 21 от 30 юни 2010 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за национални доплащания към директните плащания
 • Наредба № 919 от 8 декември 2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в република България (загл. изм. - дв, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)
 • Постановление № 373 от 29 декември 2011 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването на република България към шенгенското пространство
 • Правилник за прилагане на закона за ветераните от войните

Нови актове

 • Закон за управление на отпадъците
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2006 г. за реда за водене и поддържане на регистрите по закона за меценатството (дв, бр. 46 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 21 от 2010 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за национални доплащания към директните плащания (дв, бр. 52 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 919 от 2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в република България (дв, бр. 106 от 2000 г.)
 • Постановление № 141 от 5 юли 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 373 на министерския съвет от 2011 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. ...
 • Постановление № 142 от 5 юли 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за ветераните от войните, приет с постановление № 168 на министерския съвет от 1999 г. (дв, бр. 75 от 1999 г.)
 • Постановление № 143 от 5 юли 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на културата за 2012 г.
 • Правилник за устройството и дейността на националната здравноосигурителна каса
 • Решение № 559 от 5 юли 2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "въздушна линия (вл) 110 KV тец "бобов дол" - подстанция "самоков", подобект "вл 110 KV ...
 • Решение № 8 от 4 юли 2012 г. по конституционно дело № 16 от 2011 г.
 • Решение за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на...
 • Решение за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на нзок и/или републиканския бюджет ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република хърватия за полицейско сътрудничество (утвърдено с решение № 4 от 12 януари 2012 г. на министерския съвет. в сила от 14 юни 2012 г.)
 • Указ № 252 от 29.06.2012 г. за продължаване на срока за изпълнение на правомощията от началника на отбраната генерал симеон христов симеонов
 • Указ № 253 от 29.06.2012 г. за освобождаване на бригаден генерал петър петков петров от длъжността командир на 2-ра лекопехотна бригада и назначаване на бригаден генерал петър петков петров на длъжността командир на 2-ра механизирана бригада
 • Указ № 254 от 29.06.2012 г. за освобождаване на бригаден генерал валентин петров буров от длъжността командир на 5-а механизирана бригада
 • Указ № 255 от 29.06.2012 г. за освобождаване на бригаден генерал златко тонев златев от длъжността командир на 24-та вертолетна авиационна база и назначаване на бригаден генерал златко тонев златев на длъжността командир на 24-та авиационна база
 • Указ № 257 от 09.07.2012 г. за обнародване на закона за управление на отпадъците