14.08.2012 г.

ДВ, брой 62

Променени актове

 • Инструкция № 1 от 5 януари 2007 г. за прилагане на наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица
 • Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (загл. изм. - дв, бр. 9 от ...
 • Наредба № 19 от 14 декември 2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни
 • Наредба № 40 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник на енергийни съоръжения и инсталации"
 • Наредба № 41 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"
 • Постановление № 268 от 12 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
 • Правилник за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Устройствен правилник на агенция "митници"
 • Устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки
 • Устройствен правилник на българската агенция за инвестиции
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., загл. изм. - дв, бр. 98 от 2009 г. ...
 • Устройствен правилник на контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2008 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Устройствен правилник на областните администрации

Нови актове

 • Инструкция за изменение на инструкция № 1 от 2007 г. за прилагане на наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица (дв, бр. 4 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 19 от 2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни (дв, бр. 5 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 40 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник на енергийни съоръжения и инсталации" (дв, бр. 17 от 2012 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 41 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" (дв, бр. 17 от 2012 г.)
 • Постановление № 174 от 7 август 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 175 от 7 август 2012 г. за изменение на устройствения правилник на областните администрации, приет с постановление № 121 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 57 от 2000 г.)
 • Постановление № 176 от 7 август 2012 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на агенция "митници", приет с постановление № 302 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 100 от 2009 г.)
 • Постановление № 177 от 7 август 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 90 на министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и ...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилникA за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (дв, бр. 54 от 2011 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните (дв, бр. 20 от 2001 г.)
 • Решение № 669 от 7 август 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства - природен газ, от находище "каварна изток", разположено в континенталния шелф и ...
 • Решение № 670 от 7 август 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "копривец", разположено на територията на община бяла, област русе, на "терекс и кO" - Aд, софия
 • Решение № 671 от 7 август 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "суворово", община суворово, област варна, на "пътища и мостове" - еоод, варна
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република кипър за взаимна защита на класифицираната информация(утвърдено с решение № 691 от 15 септември 2011 г. на министерския съвет. в сила от 1 септември 2012 г.)