24.08.2012 г.

ДВ, брой 65

Променени актове

  • Наредба № 24 от 28 февруари 2006 г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и машини за земни работи (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2012 г.)
  • Правилник за устройството и дейността на националната служба за съвети в земеделието

Нови актове

  • Наредба № 71 от 9 август 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "спасител при бедствия, аварии и катастрофи"
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 24 от 2006 г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и резервни части, осигуряващи нейната безопасност (дв, бр. 21 от 2006 г.)
  • Постановление № 180 от 20 август 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на отбраната за 2012 г.
  • Постановление № 181 от 20 август 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на столичната община за 2012 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
  • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на националната служба за съвети в земеделието (дв, бр. 65 от 2000 г.)
  • Указ № 306 от 06.08.2012 г. за награждаване посмъртно на петър христов тодоров с орден "за храброст" първа степен
  • Указ № 307 от 06.08.2012 г. за награждаване посмъртно на христо стефанов стефанов с орден "за храброст" първа степен