7.08.2012 г.

ДВ, брой 60

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за висшето образование
 • Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Закон за горите
 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата (дв, бр. 20 от 1999 г.)
 • Закон за здравето
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Закон за лечебните заведения
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за независимия финансов одит
 • Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
 • Кодекс за застраховането
 • Наказателен кодекс
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Търговски закон
 • Наредба № 14 от 8 април 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2006 г.)
 • Наредба № 22 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване на неземеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по програмата за развитие на селските райони ...
 • Наредба № 26 от 23 април 2009 г. за финансовите институции
 • Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици ...
 • Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на стопанства на млади фермери" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
 • Наредба за военния отчет на техниката от националното стопанство
 • Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства
 • Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на република България, обслужващи кораби от международно плаване
 • Наредба за реда за достъп до националната визова информационна система на република България и до визовата информационна система на европейския съюз
 • Наредба за специално ползване на пътищата
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на република България
 • Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи (загл. изм. - дв, бр. 97 от 2007 г.)
 • Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2010 г.)
 • Постановление № 125 от 24 юни 2005 г. за създаване на държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността
 • Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз ...
 • Постановление № 180 от 1 август 2005 г. за създаване на съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
 • Правилник за издаване на българските лични документи
 • Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества
 • Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Правилник за прилагане на закона за пътищата
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Правилник за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към министерския съвет (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г.)
 • Устройствен правилник на областните администрации

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за горите (дв, бр. 19 от 2011 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за гражданското въздухоплаване (дв, бр. 94 от 1972 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата (дв, бр. 20 от 1999 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване (дв, бр. 70 от 1998 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (дв, бр. 83 от 2003 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс (дв, бр. 26 от 1968 г.)
 • Закон за ратифициране изменението на учредителния договор на международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори
 • Закон за ратифициране на споразумението за изменение във връзка с финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - регионално и общинско водоснабдяване"
 • Закон за ратифициране на споразумението между европейската организация за безопасност на въздухоплаването (евроконтрол) и република България относно таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата
 • Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети ми-17 (ми-8), ми-35 (ми-24) и техните ...
 • Конвенция за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в ню йорк (ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 25 януари 2012 г. - дв, бр. 11 от 2012 г. в сила за република България ...
 • Конвенция за статута на лицата без гражданство, приета в ню йорк на 28 септември 1954 г.(ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 25 януари 2012 г., с резерви по чл. 7, параграф 2, чл. 21, 23, чл. 24, ...
 • Наредба за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители (дв, бр. 49 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване на неземеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по програмата за ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26 от 2009 г. за финансовите институции (дв, бр. 36 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на стопанства на млади фермери" по програмата за развитие на селските райони за ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата (дв, бр. 73 от 2011 г.)
 • Постановление № 166 от 30 юли 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 126 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 47 от 2006 г.)
 • Постановление № 167 от 30 юли 2012 г. за приемане на наредба за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време и за одобряване на тарифа за таксите, събирани от централното военно окръжие и подчинените му ...
 • Постановление № 168 от 31 юли 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на ...
 • Решение № 650 от 30 юли 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "люлин" от км 0+000 до км 19+135,21 - реконструкция на електропроводи, газопроводи, ...
 • Решение № 651 от 30 юли 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "бинкос", община сливен, област сливен, на "биндер" - ад, сливен
 • Тарифа за таксите, събирани от централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по закона за резерва на въоръжените сили на република България
 • Указ № 287 от 26.07.2012 г. за назначаване на мая крумова христова за извънреден и пълномощен посланик на република България в република азербайджан
 • Указ № 288 от 26.07.2012 г. за назначаване на светослав иванов спасов за постоянен представител на република България при службата на организацията на обединените нации, преговорите и форумите на организацията за сигурност и ...
 • Указ № 290 от 30.07.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за висшето образование
 • Указ № 291 от 30.07.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за гражданското въздухоплаване
 • Указ № 292 от 30.07.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети ...
 • Указ № 295 от 31.07.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата
 • Указ № 296 от 31.07.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
 • Указ № 297 от 31.07.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на наказателния кодекс
 • Указ № 298 от 31.07.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за изменение във връзка с финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка за финансиране на проект ...
 • Указ № 299 от 31.07.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между европейската организация за безопасност на въздухоплаването (евроконтрол) и република България относно таксите за аеронавигационно обслужване ...
 • Указ № 300 от 01.08.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране изменението на учредителния договор на международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори
 • Указ № 301 от 01.08.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване
 • Указ № 304 от 02.08.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за горите