10.08.2012 г.

ДВ, брой 61

Променени актове

 • Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиология"
 • Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета
 • Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Решение № 945 от 1 декември 2004 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, и за определяне на съоръжение ...
 • Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "превенция и контрол на хив/спин в България" между глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария и министерството на здравеопазването на република България

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (дв, бр. 41 от 2003 г.)
 • Постановление № 169 от 2 август 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Постановление № 170 от 2 август 2012 г. за предоставяне на средства на българския червен кръст за изпълнение на план за разпределение на храни от интервенционните запаси на европейския съюз за най-нуждаещи се лица
 • Постановление № 171 от 2 август 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на общините силистра, русе, плевен и свищов за подобряване състоянието на културно-исторически обекти, включени в програмата за посещение по време ...
 • Постановление № 172 от 6 август 2012 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
 • Постановление № 173 от 6 август 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 86 на министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 ...
 • Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "радиоактивни отпадъци"
 • Решение № 666 от 6 август 2012 г. за изменение и допълнение на решение № 945 на министерския съвет от 2004 г. за утвърждаване списък на републиканските пътища, приемане списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ...
 • Решение № 6911 от 16.05.2012 г. по адм. д. № 12412 от 2011 г. (обн., дв, бр. 61 от 2012 г.)
 • Споразумение за изменение, допълнение и продължаване действието на споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "превенция и контрол на хив/спин в България" между глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария ...
 • Указ № 294 от 30.07.2012 г. за награждаване на г-н махеш ман шрестха с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 305 от 03.08.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство калофер, община карлово, област пловдив, на 7 октомври 2012 г.
 • Устройствен правилник на патентното ведомство на република България