28.08.2012 г.

ДВ, брой 66

Променени актове

 • Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и ...
 • Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията
 • Наредба № 22 от 3 май 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ...
 • Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от министерството на здравеопазването (загл. изм. - дв, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 • Наредба № 4 от 19 февруари 2007 г. за условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от изпълнителната агенция по трансплантация
 • Наредба № 6 от 5 март 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки
 • Наредба № 7 от 5 март 2007 г. за изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и ...
 • Наредба № н-12 от 18 май 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от министерството на отбраната, българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки (дв, бр. 23 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от министерството на отбраната, българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (дв, бр. 44 от 2011 г.)
 • Постановление № 182 от 23 август 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на правосъдието за 2012 г.
 • Споразумение за услуги за обмен на европейска база данни за корабите/корпусите (одобрено с решение № 714 от 26 септември 2011 г. на министерския съвет. в сила за република България от 12 октомври 2011 г.)
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на румъния относно презгранични операции за AIR POLICING (ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на 16 февруари 2012 г. ...
 • Споразумение между страните - членки на здравната мрежа на югоизточна европа, относно договореностите със страната домакин за седалището на секретариата на здравната мрежа на югоизточна европа (...