17.08.2012 г.

ДВ, брой 63

Променени актове

 • Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
 • Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Нови актове

 • Инструкция № рд-02-20-12 от 3 август 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в "българска геодезическа система 2005"
 • Наредба № н-8 от 3 август 2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към министерството на отбраната
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (дв, бр. 88 от 2004 г.)
 • Постановление № 179 от 14 август 2012 г. за предоставяне на средства по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изплащане на пълния размер на просрочените парични задължения по проект "укрепване на бреговете...
 • Постановление № 178 от 9 август 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства от централния бюджет за 2012 г. за дейности по опазване на недвижими културни ценности
 • Решение № 1795 от 26 юли 2012 г. за изменение и допълнение на общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн., дв, бр. 24 от 2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 63 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 105 от 2011 г.)
 • Решение № 672 от 14 август 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "път ІІ-18 "софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участък от км ...
 • Решение № 673 от 14 август 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "път ІІ-18 "софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участъци от ...
 • Решение № 675 от 14 август 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "автомагистрала "тракия" оризово - бургас лот 4, участък ямбол - карнобат от км 276+200 до км 325+280, подобект "...
 • Решение № 674 от 14 август 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнA нуждA за изграждане на обект "обходен път на град враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816,60" на територията на област враца