21.08.2012 г.

ДВ, брой 64

Променени актове

 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Наредба № Із-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на закона за частната охранителна дейност
 • Наредба № 33 от 19 септември 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
 • Наредба № 23 от 13 декември 2007 г. за управление на националната млечна квота
 • Инструкция № Iз-1405 от 24 юли 2009 г. за реда за осъществяване на граничната проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове (загл. изм. - дв, бр. 64 от 2012 г.)

Нови актове

 • Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации с номинална стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.(ратифициран със закон, приет от 41-ото народно събрание на 8 юни 2012 г. - дв, бр. 46 от 2012 г. в сила от 4 юни 2012 г.)
 • Договор за подписка между република България и бнп париба, ейч ес би си банк плс и райфайзен банк интернешънъл във връзка с емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.(ратифициран със закон, приет от 41-ото ...
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № Iз-1405 от 2009 г. за реда за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове (дв, бр. 64 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота (дв, бр. 108 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № Iз-2895 от 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на закона за частната охранителна дейност (дв, бр. 99 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (дв, бр. 15 от 2007 г.)
 • Договор за фискално агентство между република България в качеството на емитент и дъ банк ъв ню йорк мелън в качеството на фискален агент и платежен агент и дъ банк ъв ню йорк мелън (люксембург) ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (дв, бр. 83 от 2006 г.)