30.10.2012 г.

ДВ, брой 83

Променени актове

 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Закон за фуражите
 • Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с...

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (дв, бр. 30 от 1999 г.)
 • Наредба № 18 от 17 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. "пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" по ...
 • Наредба № 4 от 19 октомври 2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица,...
 • Постановление № 268 от 26 октомври 2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на българската национална телевизия за 2012 г.
 • Протокол за прилагане на споразумението между правителството на република България и правителството на република косово за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица(утвърден с решение № 737 от 11 септември 2012 г. на МС...
 • Решение за произвеждане на национален референдум
 • Споразумение между европейската организация за безопасност на въздухоплаването (евроконтрол) и република България относно таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата(ратифицирано със закон, приет от ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република косово за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (утвърдено с решение № 737 от 11 септември 2012 г. на министерския съвет. в сила от ...
 • Указ № 371 от 26.10.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите