12.10.2012 г.

ДВ, брой 78

Променени актове

 • Закон за българската телеграфна агенция
 • Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР ...
 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на висшия консултативен съвет по водите

Нови актове

 • Наредба № 15 от 1 октомври 2012 г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни
 • Наредба № 16 от 4 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" ...
 • Наредба № 74 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "машинен техник"
 • Наредба № 75 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "машинен монтьор"
 • Наредба № 76 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "графичен дизайнер"
 • Наредба за допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-1681 от 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки ...
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на висшия консултативен съвет по водите (дв, бр. 39 от 2002 г.)
 • Решение № 11 от 2 октомври 2012 г. по конституционно дело № 1 от 2012 г.
 • Решение за избиране на комисия за наблюдение на дейността на държавната комисия за енергийно и водно регулиране
 • Решение за попълване състава на парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични
 • разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта,...
 • Решение за промени в състава на комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
 • Решение за създаване на временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта аец "белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
 • Споразумение между академията на министерството на вътрешните работи на република България и полицейската академия на ислямска република афганистан за сътрудничество в областта на обучението и квалификацията на полицейски служители ...
 • Споразумение между министерството на вътрешните работи на република България и националната агенция за борба с природните бедствия на ислямска република афганистан за сътрудничество при бедствия (одобрено с решение № 247 от 30 април 2010 г. ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на ислямска република афганистан за сътрудничество в борбата с престъпността (одобрено с решение № 373 от 1 юни 2007 г. на министерския съвет. в сила от 24 април 2012 г.)
 • Указ № 332 от 01.10.2012 г. за награждаване на проф. д-р стоян иванов дурин с медал "за заслуга"