5.10.2012 г.

ДВ, брой 76

Променени актове

 • Наредба № 3 от 19 февруари 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
 • Наредба № 30 от 11 декември 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по мярка 5.1. "техническа помощ" по приоритетна ос № 5 "техническа помощ" от оперативна програма за развитие на сектор "...
 • Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
 • Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения
 • Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (дв, бр. 15 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по приоритетна ос № 5 "техническа помощ" от оперативна програма за развитие на ...
 • Наредба за изменение на наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (дв, бр. 3 от 2004 г.)
 • Наредба за основните норми за радиационна защита
 • Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
 • Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
 • Постановление № 229 от 25 септември 2012 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на закона за безопасно използване на ядрената енергия
 • Постановление № 238 от 28 септември 2012 г. за приемане на наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
 • Устройствен правилник на центъра на промишлеността на република България в москва, руска федерация