23.10.2012 г.

ДВ, брой 81

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (КСО 2012.10.23) (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ 2012.10.12)
 • Закон за съдебната власт
 • Инструкция № рд-595 от 27 април 2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в държавна агенция "национална сигурност" извън редовното работно време
 • Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (загл. доп. - дв, бр. 38 от 2011 г.)

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № рд-595 от 2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в държавна агенция "национална сигурност" извън редовното ...
 • Наредба № I-6 от 12 октомври 2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от държавна агенция "национална сигурност"
 • Наредба № рд-07-6 от 10 октомври 2012 г. за кариерно развитие на социалните работници в агенцията за социално подпомагане
 • Наредба за допълнение на наредба № І-4-4 от 2010 г. за атестиране на служителите на държавната агенция "национална сигурност" и за условията и реда, при които се определя и изплаща допълнително възнаграждение за постигнати резултати в ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническата помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. ...
 • Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
 • Постановление № 254 от 15 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура", приет с постановление № 295 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 100 от 2009 г.)
 • Постановление № 255 от 17 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето ...
 • Постановление № 256 от 17 октомври 2012 г. за приемане на наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
 • Правила за изменение и допълнение на правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс (дв, бр. 29 от 2008 г.)
 • Решение за попълване състава на комисията по бюджет и финанси
 • Решение за попълване състава на постоянната делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в европа
 • Решение за приемане на годишен доклад за дейността на постоянно действащата подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщения...
 • Указ № 348 от 10.10.2012 г. за назначаване на боряна георгиева пенчева за член на управителния съвет на българската народна банка
 • Указ № 349 от 11.10.2012 г. за назначаване на максим георгиев гайтанджиев - извънреден и пълномощен посланик на република България в република аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в многонационалната държава ...
 • Указ № 351 от 16.10.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване