26.10.2012 г.

ДВ, брой 82

Променени актове

 • Кодекс на труда (КТ 2012.10.26)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Семеен кодекс
 • Закон за администрацията
 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия
 • Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (загл. изм. - изв., бр. 11 от 1961 г.)
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за водите
 • Закон за горите
 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за държавния служител
 • Закон за експортното застраховане
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за енергетиката
 • Закон за здравето
 • Закон за камарата на строителите
 • Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
 • Закон за концесиите
 • Закон за културното наследство
 • Закон за лечебните растения
 • Закон за насърчаване на инвестициите (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)
 • Закон за насърчаване на научните изследвания
 • Закон за националната стандартизация
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • Закон за правната помощ
 • Закон за регионалното развитие
 • Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
 • Закон за управление на етажната собственост
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за устройството и застрояването на столичната община
 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 • Закон за филмовата индустрия
 • Закон за хазарта
 • Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорски...
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Постановление № 99 от 28 май 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (дв, бр. 105 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за устройство на територията (дв, бр. 1 от 2001 г.)
 • Закон за изменение на закона за администрацията (дв, бр. 130 от 1998 г.)
 • Закон за ратифициране на допълнителния протокол от нагоя - куала лумпур за отговорността и обезщетяването към протокола от картахена по биологична безопасност
 • Меморандум за разбирателство между министерството на здравеопазването на република България и световната здравна организация чрез нейния регионален офис за европа (одобрен с решение
 • ...
  Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните
 • ...
  Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на европейския съюз, на европейската централна банка и на европейската инвестиционна банка
 • Постановление № 257 от 19 октомври 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на образованието, младежта и науката за 2012 г.
 • Постановление № 258 от 19 октомври 2012 г. за приемане на специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация
 • Постановление № 259 от 19 октомври 2012 г. за приемане на тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по закона за насърчаване на заетостта
 • Постановление № 260 от 19 октомври 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерския съвет за 2012 г. за подготовка на терен за изграждане на временен приемателен център в гр. харманли
 • Постановление № 261 от 19 октомври 2012 г. за изменение на постановление № 367 на министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г. (дв, бр. 106 от 2011 г.)
 • Постановление № 262 от 22 октомври 2012 г. за приемане на наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на европейския съюз, на европейската централна банка и на европейската инвестиционна банка
 • Протокол между министерството на вътрешните работи на република България и министерството на вътрешните работи на република македония за прилагане на споразумението между европейската общност и бивша югославска република македония за обратно ...
 • Решение № 13 от 13 октомври 2012 г. по конституционно дело № 6 от 2012 г.
 • Решение № 855 от 19 октомври 2012 г. за административно-териториална промяна в община бойница, област видин - закриване на населено място
 • Решение за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Решение по годишния доклад за дейността на комисията за защита на конкуренцията за 2011 г.
 • Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация
 • Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по закона за насърчаване на заетостта
 • Указ № 353 от 17.10.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 • Указ № 354 от 17.10.2012 г. за обнародване на закона за изменение на закона за администрацията
 • Указ № 355 от 17.10.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за устройство на територията
 • Указ № 356 от 17.10.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на допълнителния протокол от нагоя - куала лумпур за отговорността и обезщетяването към протокола от картахена по биологична безопасност