19.10.2012 г.

ДВ, брой 80

Променени актове

 • Класификатор на длъжностите в администрацията
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните ...
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
 • Наредба за осигурителните каси
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
 • Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Постановление № 44 от 19 март 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на република България, в които се ограничава въздухоплаването
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
 • Постановление № 70 от 14 април 2010 г. за координация при управлението на средствата от европейския съюз

Нови актове

 • Наредба № 17 от 9 октомври 2012 г. за униформеното облекло и служебната карта на служителите в изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси по реда на закона за рибарството и ак...
  Наредба № н-13 от 8 октомври 2012 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители за назначаване на длъжности в службата на военния аташе към дипломатическите представителства на република България
 • Наредба за изменение на наредба № н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на ...
 • Постановление № 244 от 11 октомври 2012 г. за допълнение на постановление № 44 на министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на република България, в които се ограничава въздухоплаването (дв, бр. 25 от 2010 г.)
 • Постановление № 245 от 11 октомври 2012 г. за координация на националните органи по изпълнението на решение № 1105/2011/ес на европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2011 г. относно списъка на документите за пътуване...
 • Постановление № 246 от 11 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с постановление № 364 на МС от ...
 • Постановление № 247 от 11 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с постановление № 30 на МС от ...
 • Постановление № 248 от 11 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление № 30 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 21 от 2000 г.)
 • Постановление № 249 от 11 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на наредбата за осигурителните каси, приета с постановление № 89 на министерския съвет от 2001 г. (дв, бр. 37 от 2001 г.)
 • Постановление № 250 от 11 октомври 2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
 • Постановление № 251 от 12 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС
 • Постановление № 252 от 12 октомври 2012 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2013 г.
 • Постановление № 253 от 12 октомври 2012 г. за изменение на постановление № 367 на министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г. (дв, бр. 106 от 2011 г.)
 • Протокол между правителството на република България и правителството на република молдова за прилагане на споразумението между европейската общност и република молдова за обратното приемане на пребиваващи без разрешение лица...
 • Решение № 2056-нс от 15 октомври 2012 г.
 • Решение № 816 от 11 октомври 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "лилиян", разположено в ...
 • Решение № 817 от 11 октомври 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - кварцови пясъци, от находище "добри дол", разположено в ...
 • Решение № 818 от 11 октомври 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "ениер", разположено в ...
 • Решение № 819 от 11 октомври 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - жилен кварц, от находище "белия камък" ...
 • Решение № 853 от 12 октомври 2012 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площ "блок 1-22 терес", разположен...
 • Решение за вземане на акт от конвенцията относно домашните работници (№ 189) и от препоръката относно домашните работници (№ 201)
 • Решение за попълване и промени в състава на временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта аец "белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
 • Решение за попълване и промени в състава на комисията по земеделието и горите
 • Решение за попълване състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за попълване състава на комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
 • Решение за промени в състава на комисията за наблюдение на дейността на държавната комисия за енергийно и водно регулиране
 • Решение за промени в състава на комисията по културата, гражданското общество и медиите
 • Решение за промяна в състава на парламентарната анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта,...
 • Решение за удължаване срока на действие на временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда