9.10.2012 г.

ДВ, брой 77

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Административнопроцесуален кодекс
 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за водите
 • Закон за военната полиция
 • Закон за геодезията и картографията
 • Закон за закрила и развитие на културата
 • Закон за измерванията
 • Закон за културното наследство
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Закон за опазване на селскостопанското имущество
 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Закон за стоковите борси и тържищата
 • Закон за техническите изисквания към продуктите
 • Закон за транслитерацията
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за храните
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Кодекс за застраховането
 • Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.)
 • Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република България
 • Наредба № 6 от 13 март 2008 г. за универсалната услуга по закона за електронните съобщения (загл. изм. - дв, бр. 77 от 2012 г.)
 • Наредба № н-4 от 20 май 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата
 • Постановление № 373 от 29 декември 2011 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването на република България към шенгенското пространство
 • Правилник за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура"
 • Решение № 2041-нс от 1 октомври 2012 г.

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за закрила и развитие на културата (дв, бр. 50 от 1999 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за стоковите борси и тържищата (дв, бр. 93 от 1996 г.)
 • Закон за изменение на закона за административните нарушения и наказания (дв, бр. 92 от 1969 г.)
 • Наредба № 2 от 27 септември 2012 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности
 • Наредба № 72 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "здравен асистент"
 • Наредба № 73 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "болногледач"
 • Наредба № н-22 от 18 септември 2012 г. за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества на членовете на корабните екипажи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в република България (дв, бр. 45 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2008 г. за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-4 от 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата (дв, бр. 50 от 2008 г.)
 • Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от закона за хазарта
 • Постановление № 240 от 4 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 373 на министерския съвет от 2011 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за ...
 • Постановление № 241 от 4 октомври 2012 г. за приемане на наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от закона за хазарта
 • Постановление № 242 от 4 октомври 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за финансиране на обект "път ІІІ - 868 смолян - девин - кричим"
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура" (дв, бр. 36 от 2011 г.)
 • Решение № 2047-ми от 3 октомври 2012 г. относно поправка на техническа грешка в решение № 2041-нс от 1 октомври 2012 г. на цик
 • Решение № 802 от 4 октомври 2012 г. за административно-териториална промянA в Oбщина лъки, област пловдив - закриване на населени места
 • Указ № 329 от 01.10.2012 г. за обнародване на закона за изменение на закона за административните нарушения и наказания
 • Указ № 330 от 01.10.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за стоковите борси и тържищата
 • Указ № 331 от 01.10.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за закрила и развитие на културата