12.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 14

Променени актове

 • Инструкция № Iз-2453 от 4 декември 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време
 • Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
 • Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорски...
 • Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
 • Указ № 1 от 10.01.2013 г. за утвърждаване нови граници на община чирпан, област стара загора и община стара загора, област стара загора

Нови актове

 • Закон за ратифициране на спогодбата за социална сигурност между република България и канада
 • Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност
 • Закон за ратифициране на споразумението между република България, република хърватия, унгария и република австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № Iз-2453 от 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време ...
 • Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (дв, бр. 24 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (дв, бр. 4 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснар...
 • Решение № 72 от 4 февруари 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли (баластра), от находище "егреците", разположено в ...
 • Решение № 73 от 4 февруари 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "зъбера-2", разположено в ...
 • Решение № 77 от 7 февруари 2013 г. за допускане предварително изпълнение на решение № 1078 на министерския съвет от 2012 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в площ "блок добрич" ...
 • Решение за отмяна на стратегията за приватизация на "вазовски машиностроителни заводи" - еад, сопот
 • Указ № 13 от 30.01.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство смоляновци, община монтана, област монтана
 • Указ № 14 от 30.01.2013 г. за освобождаване на радион василев попов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство саудитска арабия
 • Указ № 15 от 30.01.2013 г. за изменение на указ № 1 от 10 януари 2013 г. за утвърждаване на нови граници на община чирпан, област стара загора и община стара загора, област стара загора (дв, бр. 5 от 2013 г.)
 • Указ № 17 от 31.01.2013 г. за назначаване на пламен георгиев шукюрлиев - извънреден и пълномощен посланик на република България в китайската народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в монголия със седалище в пекин
 • Указ № 18 от 06.02.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство славейково, община провадия, област варна
 • Указ № 19 от 06.02.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между република България, република хърватия, унгария и република австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения...
 • Указ № 20 от 06.02.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на спогодбата за социална сигурност между република България и канада
 • Указ № 21 от 06.02.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и ...
 • Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. варна
 • Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. пловдив
 • Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. софия