15.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 15

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.) (КСО 15.02.2013)
 • Кодекс на труда (КТ 15.02.2013)
 • Закон за счетоводството (ЗСч 15.02.2013)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС 15.02.2013)
 • Закон за независимия финансов одит(ЗНФО 15.02.2013)
 • Граждански процесуален кодекс
 • Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
 • Закон за "Държавен вестник"
 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за администрацията
 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия
 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (загл. изм. - изв., бр. 11 от 1961 г.)
 • Закон за българската агенция по безопасност на храните
 • Закон за българската академия на науките
 • Закон за българската телеграфна агенция
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за виното и спиртните напитки
 • Закон за висшето образование
 • Закон за военната полиция
 • Закон за вътрешния одит в публичния сектор
 • Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 • Закон за горите
 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за дипломатическата служба
 • Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Закон за държавната финансова инспекция
 • Закон за държавните резерви и военновременните запаси
 • Закон за държавния дълг
 • Закон за държавния служител
 • Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
 • Закон за експортното застраховане
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за енергетиката
 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Закон за железопътния транспорт
 • Закон за закрила и развитие на културата
 • Закон за закрила на детето
 • Закон за защита на конкуренцията
 • Закон за защита на личните данни
 • Закон за защита на потребителите
 • Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2006 г.)
 • Закон за здравето
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Закон за изменение и допълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност (дв, бр. 87 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения (дв, бр. 62 от 1999 г.)
 • Закон за измерванията
 • Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Закон за интеграция на хората с увреждания
 • Закон за кадастъра и имотния регистър
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за концесиите
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за културното наследство
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Закон за лечебните заведения
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за митниците
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Закон за насърчаване на заетостта
 • Закон за насърчаване на инвестициите (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)
 • Закон за насърчаване на научните изследвания
 • Закон за националния архивен фонд
 • Закон за някои права на лицата, които са били президенти на република България
 • Закон за обществените библиотеки
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за общинската собственост
 • Закон за общинския дълг
 • Закон за омбудсмана
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за особените залози
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • Закон за подпомагане на земеделските производители
 • Закон за правната помощ
 • Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (загл. изм. - дв, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)
 • Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 • Закон за публично-частното партньорство
 • Закон за пътищата
 • Закон за радиото и телевизията
 • Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
 • Закон за регистър булстат
 • Закон за резерва на въоръжените сили на република България
 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Закон за селскостопанската академия (загл. изм. - дв, бр. 43 от 2008 г.)
 • Закон за семейни помощи за деца
 • Закон за сметната палата
 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Закон за социално подпомагане
 • Закон за статистиката
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за съхранение и търговия със зърно
 • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
 • Закон за убежището и бежанците
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за физическото възпитание и спорта
 • Закон за филмовата индустрия
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 • Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.)
 • Наредба № 12 от 22 декември 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от закона за здравето
 • Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (дв, бр. 24 от 2008 г.)
 • Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
 • Търговски закон

Нови актове

 • Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
 • Закон за изменение и допълнение на закона за приватизация и следприватизационен контрол (дв, бр. 28 от 2002 г.)
 • Закон за публичните финанси
 • Изменения и допълнения на приложения "а" и "в" на Eвропейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)(приети от работната група по превоз на опасни товари на икономическата комисия за европа към организацията на обединените ...
 • Изменения и допълнения на приложения "а" и "в" на европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (приети от работната група по превоз на опасни товари на икономическата комисия за европа към организацията на ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от закона за здравето (дв, бр. 1 от 2012 г.)
 • Постановление № 26 от 6 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, приета с постановление № 235 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 123 от 1998 г.)
 • Постановление № 27 от 7 февруари 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2013 г.
 • Указ № 22 от 08.02.2013 г. за обнародване на закона за запасите от нефт и нефтопродукти
 • Указ № 23 от 08.02.2013 г. за обнародване на закона за публичните финанси
 • Указ № 24 от 07.02.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за приватизация и следприватизационен контрол
 • ...