8.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 13

Променени актове

 • Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР ...
 • Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2001 г., изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)
 • Постановление № 88 от 11 май 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието
 • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2001 г.)
 • Устройствен правилник на агенцията по вписванията

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-1681 от 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ...
 • Постановление № 21 от 31 януари 2013 г. за изменение на наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с постановление № 252 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 100 от 2000 г.)
 • Постановление № 22 от 1 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, одобрена с ...
 • Постановление № 23 от 1 февруари 2013 г. за изменение на постановление № 88 на министерския съвет от 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието (дв, бр. 37 от 2010 г.)
 • Постановление № 24 от 1 февруари 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община варна
 • Постановление № 25 от 1 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на агенцията по вписванията, приет с постановление № 89 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 36 от 2007 г.)
 • Решение № 59 от 1 февруари 2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "автомагистрала "марица", участък любимец - капитан андреево от км 89+100 до км 108+260 - реконструкция на електропровод ...
 • Решение № 60 от 1 февруари 2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "автомагистрала "тракия" оризово - бургас лот 5, участък "карнобат - пътен възел "бургас-запад" от км ...
 • Решение за персонални промени в министерския съвет на република България
 • Решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители