22.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 18

Променени актове

 • Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
 • Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
 • Наредба № 16-437 от 4 май 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
 • Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
 • Наредба № н-10 от 18 март 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на министерството на отбраната
 • Постановление № 212 от 6 октомври 2000 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения и на техните специфични функции
 • Правилник за устройството, дейността и структурата на медицинския институт на министерството на вътрешните работи

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16-437 от 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори (дв, бр. 40 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (дв, бр. 97 от 2002 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-10 от 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на министерството на отбраната (дв, бр. 28 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища (дв, бр. 40 от 2011 г.)
 • Постановление № 37 от 15 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството, дейността и структурата на медицинския институт на министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 210 на министерския съвет от 2011 г. ...
 • Решение № 100 от 14 февруари 2013 г. за административно-териториална промяна в община враца, област враца - присъединяване на едно населено място към друго населено място
 • Решение № 94 от 14 февруари 2013 г. за административно-териториални промени в община сунгурларе, област бургас - закриване на населени места
 • Решение № 95 от 14 февруари 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "обходен път на град враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816.60" на територията на област враца