21.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 17

Променени актове

 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за администрацията
 • Закон за радиото и телевизията
 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Закон за съдебната власт
 • Изборен кодекс
 • Наказателен кодекс
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІІІ клас в държавните и общинските училища ...
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
 • Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за ...
 • Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане
 • Тарифа за таксите, събирани от контролно-техническата инспекция към министерството на земеделието и храните по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника ...
 • Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България, националната разузнавателна служба и националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания и отменяне на указ № 168 от 2009 г. за ...

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на изборния кодекс (дв, бр. 9 от 2011 г.)
 • Постановление № 32 от 14 февруари 2013 г. за допълнение на постановление № 66 на министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (дв, бр. 29 от 1996 г.)
 • Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
 • Постановление № 34 от 15 февруари 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерския съвет за 2013 г.
 • Постановление № 35 от 15 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, събирани от контролно-техническата инспекция към министерството на земеделието и храните по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, ...
 • Постановление № 36 от 15 февруари 2013 г. за приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания
 • Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания
 • Указ № 25 от 12.02.2013 г. за допълнение на указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България, националната разузнавателна служба и националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
 • Указ № 29 от 19.02.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на изборния кодекс