1.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 9

Променени актове

 • Постановление № 269 от 26 октомври 2012 г. за създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития фонд "тютюн"
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

Нови актове

 • Общи задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол
 • Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност
 • Постановление № 16 от 24 януари 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на външните работи за 2013 г.
 • Постановление № 17 от 24 януари 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини за основен ремонт и за изграждане на детски ясли и детски градини
 • Постановление № 18 от 24 януари 2013 г. за изменение на постановление № 1 на министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г. (дв, бр. 6 от 2013 г.)
 • Постановление № 19 от 24 януари 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на република България, необходими за достъп или за ...
 • Постановление № 20 от 24 януари 2013 г. за изменение на постановление № 269 на министерския съвет от 2012 г. за създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития фонд "тютюн" (дв, бр. 84 от 2012 г.)
 • Решение за приемане на междинен доклад на временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта аец "белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г. за периода на дейност на ...
 • Решение за попълване състава на комисията по външна политика и отбрана
 • Решение за попълване състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за промени в състава на комисията по бюджет и финанси
 • Указ № 7 от 17.01.2013 г. за назначаване на димитър михайлов михайлов за извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата израел
 • Указ № 8 от 17.01.2013 г. за назначавам чавдар младенов николов - извънреден и пълномощен посланик на република България във федеративна република бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република еквадор със седалище в ...
 • Указ № 9 от 17.01.2013 г. за назначаване на ангел христов чолаков за извънреден и пълномощен посланик на република България в италианската република
 • Програма 2013 - 2015 г. в изпълнение на спогодбата за сътрудничество между правителството на република България, от една страна, и правителството на валония и правителството на френската общност на белгия, от друга, както и на спогодбата за ...