5.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 10

Променени актове

 • Наредба № 17 от 4 октомври 2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища
 • Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности

Нови актове

 • Административно споразумение за прилагане на спогодбата между република България и република сърбия за социална сигурност(одобрено с решение № 531 от 15 юли 2011 г. на министерския съвет. в сила от 1 февруари 2013 г.)
 • Декларация по повод опита за покушение срещу лидера на движението за права и свободи д-р ахмед доган на 19 януари 2013 г.
 • Меморандум за разбирателство между правителството на република България и правителството на република турция относно взаимно създаване на културни центрове(утвърден с решение № 938 от 15 ноември 2012 г. на МС
 • Наредба № 17 от 22 януари 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища
 • Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
 • Решение за определяне на комисия за одитиране на годишните финансови отчети на сметната палата за 2011 и 2012 г.
 • Решение за откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Решение за откриване на нова процедура за избор на съдия в конституционния съд на република България от квотата на народното събрание
 • Решение за откриване на филиал - сливен, в структурата на медицинския университет "проф. д-р параскев стоянов" - варна
 • Решение за попълване ръководството на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Решение за приемане на процедурни правила за избор на съдия в конституционния съд на република България от квотата на народното събрание
 • Решение за приемане на процедурни правила за избор на членове на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател
 • Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в конституционния съд на република България от квотата на народното събрание
 • Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
 • Спогодба между република България и република сърбия за социална сигурност(ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 5 юли 2012 г. - дв, бр. 54 от 2012 г. в сила от 1 февруари 2013 г.)
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на република България и правителството на алжирската демократична и народна република(утвърдено с решение № 161 от 1 март 2012 г. на министерския съвет. в сила от 4 януари 2013 г.)
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република турция в областта на сигурността на военната индустрия(утвърдено с решение № 495 от 15 юни 2012 г. на министерския съвет. в сила от 8 януари 2013 г.)