19.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 16

Променени актове

 • Закон за българското гражданство
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за насърчаване на инвестициите (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)
 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Закон за чужденците в република България
 • Наредба № 37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от закона за ...
 • Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита
 • Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита
 • Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия
 • Устройствен правилник на държавна агенция "държавен резерв и военновременни запаси"

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за насърчаване на инвестициите (дв, бр. 97 от 1997 г.)
 • Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху ...
 • Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в ....
 • Постановление № 28 от 7 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС
 • Постановление № 29 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по оперативната програма за развитие на сектор ...
 • Постановление № 30 от 7 февруари 2013 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2013 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
 • Постановление № 31 от 8 февруари 2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община пловдив за 2013 г.
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република словения за обмен и взаимна защита на класифицирана информация (утвърдено с решение № 973 от 22 ноември 2012 г. на МС
 • Указ № 28 от 13.02.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за насърчаване на инвестициите