12.07.2013 г.

ДВ, бр. 62

Променени актове

 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
 • Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2001 г., изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)
 • Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "военно дело" по специалностите от регулираната професия "офицер за тактическо ниво на управление"
 • Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "военно дело" по специалностите от регулираните професии "офицер за оперативно ниво на управление" и "оф...
 • Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на република България
 • Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
 • Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища
 • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "право" и професионална квалификация "юрист"
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
 • Наредба за ползване на студентските общежития и столове
 • Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в република България
 • Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали
 • Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
 • Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
 • Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава - членка на европейския съюз, на...
 • Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "училищен плод"
 • Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Постановление № 103 на министерския съвет от 31 май 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
 • Постановление № 103 от 10 май 2003 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират от министерството на образованието и науката (загл. изм. - дв, бр. 79 от 2009 г., изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)
 • Постановление № 104 от 10 май 2003 г. за приемане на наредба за учебниците и учебните помагала
 • Постановление № 11 от 3 февруари 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на образованието и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на образованието и науката (за...
 • Постановление № 110 от 3 юни 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет
 • Постановление № 112 от 4 юни 2010 г. за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт
 • Постановление № 113 от 10 май 2013 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2013 - 2014 г.
 • Постановление № 121 от 25 юни 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
 • Постановление № 129 от 11 юли 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
 • Постановление № 144 от 6 юли 2012 г. за назначаване на персонал за нуждите на европейските училища
 • Постановление № 147 от 30 юни 2004 г. за статута на националната комисия на република България за юнеско
 • Постановление № 157 от 29 юли 2010 г. за създаване на междуведомствен съвет за управление на изпълнението на националната програма за действие по околна среда и здраве 2008 - 2013 г.
 • Постановление № 162 от 20 юни 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
 • Постановление № 179 от 10 август 2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз
  Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - дв, бр. 18 ...
 • Постановление № 192 от 5 август 2009 г. за създаване на съвет за административната реформа
 • Постановление № 214 от 16 септември 2002 г. за създаване на съвет за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето в република България
 • Постановление № 215 от 14 септември 2012 г. за създаване на национален съвет по превенция на престъпността
 • Постановление № 220 от 3 октомври 2003 г. за определяне на състава и дейността на държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
 • Постановление № 228 от 20 май 1997 г. за приемане на граждани на република македония за студенти в държавните висши училища на република България
 • Постановление № 234 от 1 август 2011 г. за политиката на република България на участие в международното сътрудничество за развитие
 • Постановление № 234 от 27 септември 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на младежта и спорта (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)
 • Постановление № 251 от 21 октомври 2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 по оперативна програма "развитие на човешките ресурси 2007 - 2013"
 • Постановление № 254 от 30 ноември 2005 г. за приемане на наредба за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специализация в областта на здравеопазването (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2006 г.)
 • Постановление № 307 от 27 декември 1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на република България като член на световната търговска организация (сто)
 • Постановление № 308 от 20 декември 2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас
 • Постановление № 322 от 19 декември 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз в република бълг...
 • Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
 • Постановление № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина
 • Постановление № 4 от 11 януари 2005 г. за създаване на център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 • Постановление № 5 от 18 януари 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на република България за управление на средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г.
 • Постановление № 50 от 1 март 2012 г. за определяне на държавна агенция "национална сигурност" за национален координационен център по контрапролиферация
 • Постановление № 53 от 5 март 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на българската академия на науките за стимулиране на водещите иновативни и общественополезни научни изследвания
 • Постановление № 6 от 19 януари 2007 г. за създаване на единен информационен портал за обща информация за управлението на структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз в република България
 • Постановление № 65 от 5 април 1999 г. за създаване на национален студентски дом към министерството на образованието и науката (загл. изм. - дв, бр. 12 от 2010 г., в сила от 13.03.2010 г., изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)
 • Постановление № 75 от 6 април 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от регламент (ео) № 1186/2009 на съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на общността за митнически освобождавания (кодифицирана верс...
 • Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително фина...
 • Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)
 • Постановление № 88 от 23 май 2000 г. за организацията на ученическото столово хранене
 • Постановление № 89 от 2 май 2012 г. за приемане на държавен военновременен план
 • Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
 • Постановление № 99 от 3 май 2007 г. за създаване на национален център "европейски младежки програми и инициативи" и за приемане на устройствен правилник на националния център "европейски младежки програми и инициативи"
 • Правилник за дейността на националната агенция за оценяване и акредитация
 • Правилник за дейността на националната агенция за професионално образование и обучение
 • Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет
 • Правилник за организацията и дейността на народното събрание
 • Правилник за организацията и дейността на националния съвет за наука и иновации (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2013 г.)
 • Правилник за организацията и дейността на националния съвет по миграционна политика
 • Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества
 • Правилник за организацията и дейността на съвета за регионално развитие към министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие
 • Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа
 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите
 • Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в република България
 • Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България
 • Правилник за структурата, организацията и дейността на националния съвет за закрила на детето
 • Правилник за състава на националния архивен съвет и реда за неговата работа
 • Правилник за устройството и дейността на антидопинговия център
 • Правилник за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към министерския съвет (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на националния съвет по въпросите на социалното включване към министерския съвет
 • Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 • Тарифа за таксите, които се събират от министерството на образованието и науката (загл. изм. - дв, бр. 79 от 2009 г., изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)
 • Устройствен правилник на държавната агенция за закрила на детето
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "национален филмов център"
 • Устройствен правилник на института по публична администрация (загл. изм. - дв, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. - дв, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - дв, бр. 79 от 2009 г., изм. - дв, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.0...
 • Устройствен правилник на министерството на образованието и науката (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на отбраната
 • Устройствен правилник на националния център "европейски младежки програми и инициативи"
 • Устройствен правилник на областните администрации
 • Устройствен правилник на селскостопанската академия

Нови актове

 • Вътрешни правила за реда и работата на комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения
 • Постановление № 141 от 4 юли 2013 г. за изменение на постановление № 89 на министерския съвет от 2012 г. за приемане на държавен военновременен план (дв, бр. 35 от 2012 г.)
 • Постановление № 142 от 8 юли 2013 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на младежта и спорта
 • Постановление № 143 от 11 юли 2013 г. за изменение на устройствения правилник на областните администрации, приет с постановление № 121 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 57 от 2000 г.)
 • Решение № 394 от 5 юли 2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "реконструкция на път ІІІ-293 "александрия - коритен - северняк - граница с република румъния от км 44+442 до км 45+685,08" н...
 • Решение № 4 от 4 юли 2013 г. по конституционно дело № 11 от 2013 г.
 • Решение за избиране на управител на националната здравноосигурителна каса
 • Решение за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 53 от 2013 г.)
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Решение за утвърждаване на вътрешни правила за реда и работата на комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения
 • Устройствен правилник на министерството на младежта и спорта