19.07.2013 г.

ДВ, бр. 64

Променени актове

 • Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна
 • Решение за избиране на комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси (загл. изм. - дв, бр. 64 от 2013 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Нови актове

 • Постановление № 147 от 12 юли 2013 г. за изменение и допълнение на наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за ...
 • Постановление № 148 от 12 юли 2013 г. за изменение на устройствения правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет с постановление № 232 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 78 от 2009 г.)
 • Постановление № 149 от 12 юли 2013 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Правилник за отменяне на правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти (дв, бр. 70 от 2011 г.)
 • Решение за възлагане на сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на министерство на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г.
 • Решение за избиране на комисия по вероизповеданията и парламентарна етика
 • Решение за избиране на комисия по правата на човека и жалбите на гражданите
 • Решение за избиране на член на съвета за електронни медии
 • Решение за изменение на решение на народното събрание за избиране на комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика (дв, бр. 56 от 2013 г.)
 • Решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони "а" и "б" по закона за устройството на черноморското крайбрежие, освен за случаи на ...
 • Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Указ № 139 от 10.07.2013 г. за освобождаване на марин райков николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България във френската република и в княжество монако със седалище в париж и за назначаване на ангел христов чолаков за ...
 • Указ № 140 от 10.07.2013 г. за освобождаване на ангел христов чолаков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в италианската република и за назначаване на марин райков николов за извънреден и пълномощен посланик на ...
 • Устройствен правилник на министерството на здравеопазването