16.07.2013 г.

ДВ, бр. 63

Променени актове

 • Закон за висшето образование
 • Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Правилник за устройството и дейността на националния военноисторически музей

Нови актове

 • Закон за изменение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (дв, бр. 64 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ ...
 • Постановление № 144 от 11 юли 2013 г. за определяне функциите на българските органи и институции по смисъла на регламент (ео) № 883/2004 на европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност ...
 • Постановление № 145 от 11 юли 2013 г. за изменение на постановление № 1 на министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г. (дв, бр. 6 от 2013 г.)
 • Постановление № 146 от 11 юли 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
 • Правилник за изменение на правилника за устройството и дейността на националния военноисторически музей (дв, бр. 62 от 2009 г.)
 • Решение № 2746-нс от 11 юли 2013 г. за обявяване за избрана за народен представител в 03. многомандатен изборен район - варненски, лидия велик маринова от листата на пп "герб" на мястото на иван николаев портних
  Решение № 5 от 9 юли 2013 г. по конституционно дело № 13 от 2013 г.
 • Решение за вземане на акт от препоръка № 202 на международната организация на труда относно минимума на социалната защита
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на съвета на европа
 • Указ № 135 от 02.07.2013 г. за назначаване на кирил любомиров топалов за извънреден и пълномощен посланик на република България при светия престол и суверенния военен хоспиталиерен орден на свети йоан от йерусалим, родос и малта
 • Указ № 141 от 10.07.2013 г. за обнародване на закона за изменение на закона за висшето образование