30.07.2013 г.

ДВ, бр. 67

Променени актове

 • Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (загл. доп. - дв, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)
 • Наредба № 27 от 31 март 2000 г. за авиационните учебни центрове
 • Наредба № рд-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Правилник за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Нови актове

 • Закон за ратифициране на спогодбата между правителството на република България и правителството на алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване
 • Наредба за допълнение на наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (дв, бр. 53 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове (дв, бр. 32 от 2000 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № рд-16-267 от 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (дв, бр. 37 от 2008 г.)
 • Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино
 • Постановление № 152 от 25 юли 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при ...
 • Постановление № 153 от 25 юли 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2013 г.
 • Постановление № 156 от 29 юли 2013 г. за закриване на дома за медико-социални грижи за деца - кюстендил
 • Правилник за администрацията на върховния административен съд
 • Правилник за допълнение на правилника за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (дв, бр. 54 от 2011 г.)
 • Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител корнелия нинова към министъра на труда и социалната политика хасан адемов относно изпълнението на оперативна програма "развитие на човешките ресурси"
 • Три решения за прекратяване на пълномощията на народен представител
 • Указ № 146 от 22.07.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на спогодбата между правителството на република България и правителството на алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване
 • Указ № 147 от 22.07.2013 г. за освобождаване на филип георгиев боков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република словения
 • Указ № 148 от 22.07.2013 г. за освобождаване на евгени стефанов стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в канада
 • Указ № 149 от 22.07.2013 г. за освобождаване на николай борисов иванов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата катар
 • Указ № 150 от 22.07.2013 г. за награждаване на димитър симеонов ларгов с орден "стара планина" втора степен