23.07.2013 г.

ДВ, бр. 65

Променени актове

 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за общинската собственост
 • Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, европейския земеделски фонд за развитие на селските ...
 • Наредба № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите
 • Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2010 г.)
 • Постановление № 179 от 10 август 2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС
 • Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (загл. изм. - дв, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г. ...
 • Постановление № 182 от 21 юли 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС
 • Постановление № 215 от 5 септември 2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "техническа помощ", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 236 от 27 септември 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.", съфинансирана от европейския фонд за регионално ...
 • Постановление № 322 от 19 декември 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС ...
 • Постановление № 5 от 18 януари 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на РБ за управление на средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014 - 2020 г.
 • Постановление № 6 от 19 януари 2007 г. за създаване на единен информационен портал за обща информация за управлението на структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС в РБ
 • Постановление № 62 от 21 март 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 69 от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове и кохезионния фонд на ...
 • Постановление № 70 от 14 април 2010 г. за координация при управлението на средствата от ЕС
 • Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на ЕС (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)

Нови актове

 • Закон за изменение на закона за държавна агенция "национална сигурност" (дв, бр. 109 от 2007 г.)
 • Закон за ратифициране на споразумението за изменение и допълнение на споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "укрепване на националната програма по туберкулоза в България" между глобалния фонд за борба срещу ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (дв, бр. 52 от 2004 г.)
 • Общи задължителни изисквания за игрални казина по отношение на вида на сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол
 • Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци за счетоводна отчетност
 • Определение № 4 от 10 юли 2013 г. по конституционно дело № 4 от 2013 г.
 • Постановление № 150 от 18 юли 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 • Решение № 2754-нс от 18 юли 2013 г.
 • Решение № 6 от 15 юли 2013 г. по конституционно дело № 5 от 2013 г.
 • Решение за избиране на председател на държавна агенция "национална сигурност"
 • Указ № 142 от 17.07.2013 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за изменение и допълнение на споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "укрепване на националната програма по туберкулоза в ...
 • Указ № 143 от 17.07.2013 г. за обнародване на закона за изменение на закона за държавна агенция "национална сигурност"
 • Устройствен правилник на тополово стопанство гр. пазарджик