26.07.2013 г.

ДВ, бр. 66

Променени актове

 • Граждански процесуален кодекс
 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за административно-териториалното устройство на република България
 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия
 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за българското гражданство
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за водите
 • Закон за геодезията и картографията
 • Закон за горите
 • Закон за гражданската регистрация
 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за достъп до пространствени данни
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за държавните помощи
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за енергетиката
 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за животновъдството
 • Закон за защита от шума в околната среда
 • Закон за защитените територии
 • Закон за здравето
 • Закон за изменение и допълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност (дв, бр. 87 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за устройство на територията (дв, бр. 1 от 2001 г.)
 • Закон за измерванията
 • Закон за инспектиране на труда
 • Закон за интеграция на хората с увреждания
 • Закон за кадастъра и имотния регистър
 • Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
 • Закон за концесиите
 • Закон за културното наследство
 • Закон за лечебните растения
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за митниците
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Закон за насърчаване на инвестициите (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)
 • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. - дв, бр. 123 от 1997 г.)
 • Закон за общинската собственост
 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • Закон за подземните богатства
 • Закон за подпомагане на земеделските производители
 • Закон за почвите
 • Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
 • Закон за пътищата
 • Закон за регионалното развитие
 • Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
 • Закон за резерва на въоръжените сили на република България
 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Закон за социално подпомагане
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за техническите изисквания към продуктите
 • Закон за убежището и бежанците
 • Закон за управление на етажната собственост
 • Закон за управление на отпадъците
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за устройството и застрояването на столичната община
 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 • Изборен кодекс
 • Наредба № 1 от 6 февруари 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
 • Наредба № 21 от 16 март 2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и презастрахователите (загл. доп. - дв, бр. 2 от 2008 г., изм. - дв, бр. 66 от 2013 г., в сила от 09.09.2013 г.)
 • Наредба № 27 от 29 март 2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите (загл. доп. - дв, бр. 3 от 2008 г., изм. - дв, бр. 66 от 2013 г., в сила от 09.09.2013 г.)
 • Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и презастрахователите (загл. доп. - дв, бр. 51 от 2008 г., изм. - дв, бр. 66 от 201...
 • Наредба № 31 от 2 август 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън република България, както и за формата на актюерската заверка, формата...
 • Наредба № Iз-1429 от 1 юни 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители (дв, бр. 16 от 2006 г.)

Нови актове

 • Закон за допълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност (дв, бр. 87 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за устройство на територията (дв, бр. 1 от 2001 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън република България, както и за формата на ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № Iз-1429 от 2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 4...
 • Постановление № 151 от 19 юли 2013 г. за приемане на тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2013 г.
 • Решение № 3768 от 19 март 2013 г. по административно дело № 1828 от 2012 г. (обн. - дв, бр. 66 от 2013 г.)
 • Спогодба между правителството на република България и правителството на кралство мароко за морско търговско корабоплаване (утвърдена с решение № 851 от 29 ноември 2010 г. на министерския съвет. в сила от 19 юли 2013 г.)
 • Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2013 г.
 • Указ № 145 от 19.07.2013 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност
 • Указ № 153 от 24.07.2013 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
 • Указ № 154 от 24.07.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за устройство на територията